31.01.2023 Views

31-1-1203343

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Briefpapier MG Studdesign en

MG Bouwdesign

De eerste afbeelding is het briefpapier voor

MG Bouwdesign.

Deze tweede afbeelding is het

briefpapier voor MG Stucdesign.

Voor het bouw en stucbedrijf met de overkoepelde benaming MG

Bouw en Stucdesign moest ik briefpapier maken die moesten passen

in Microsoft Excel of Word. De contactgegevens staan er rechts

bovenin toegevoegd. Voor iedere bedrijf waren er andere adressen.

De silouette zijn twee huizen. Gericht aan waar hun werkzaamheden

vaak mee te maken hebben. En er zitten bruinige kleuren in verwerkt

die past bij het logo, maar ook voor de bouw. Natuurlijke aarde

kleuren.

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!