31.01.2023 Views

31-1-1203343

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CD Boekje + achterkant album

De Engelse biografie uit het albumboekje van Mkhitar Ghazaryan

Voor Mkhitar Ghazaryan moest ik

ook het albumboekje voor hem

vormgeven in InDesign. Hij wilde

graag dat er granaatappels erin

verwerkt waren. Hij heeft daar

binding mee door zijn vaderland

Armenië.

Achterkant album voor Mkhitar Ghazaryan

Ook moest ik daarna voor Mkhitar

Ghazaryan de achterkant maken

voor zijn album in InDesign. Deze

moest goed passen bij de

voorkant, maar iets minder

opvallend, want de voorkant is het

belangrijkste, want die zie je als

eerst en daar staat de

belangrijkste informatie op

verwerkt en de achterkant moet

dan niet te veel afleiden.

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!