31.01.2023 Views

31-1-1203343

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hoofdstuk 1 - Sollicitatie

Rebecca

Blancke

06 209 08 338

Over mij:

Mijn naam is Rebecca Blancke en

ik volg de opleiding Mediavormgeving

aan het ROC van Flevoland MBO-4. Ik

maak graag designs en dat leer ik ook op

de opleiding die ik momenteel volg.

Ik maak gebruik van de Adobe

programma’s zoals: Illustrator, Photoshop,

InDesign en Adobe XD en ik heb daar veel

kennis over en wil daarom ook graag

ontwerpen maken. Op mijn website die

hier bijgevoegd is kunt u mijn

uitgelichte werk zien.

Curriculum Vitae

Ervaring:

rebeccablancke@hotmail.com

rebecca.mijn-portfolio22.com

-Ontbijtmedewerker van der Valk

2021-heden

-Vormgever Raion Design

2021-heden

Almere, Nederland

Mijn vaardigheden:

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe XD

Opleiding:

-Mediavormgeving

ROC van Flevoland

2021-heden

8

Om mijn stageplek te krijgen was een van de eerste stappen om een sollicitatie brief te schrijven en via de

mail door te sturen. Dat heb ik ook gedaan en dit was het resultaat:

Beste Raion Design,

Mijn naam is Rebecca Blancke, en ik ben een student in het eerste leerjaar aan het ROC van Flevoland en doe

de opleiding Mediavormgever. Ik moet in het tweede leerjaar op stage. Dat is een half jaar lang en dat is gelijk

na de zomervakantie. Ik kwam jullie bedrijf tegen op Stagemarkt en het lijkt me leuk om hier stage te lopen.

Want ik heb ervaring in Adobe Illustrator, Photoshop en InDesign. Ik ben nieuwsgierig, wil veel leren en ik

werk hard. Op mijn website kunt u meer van mijn werk zien dat ik heb gemaakt. Dit is de link: https://rebecca.

mijn-portfolio22.com/

Ik hoop dat ik op gesprek mag komen voor een eventuele stageplek.

Met vriendelijke groet,

Rebecca Blancke

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!