31.01.2023 Views

31-1-1203343

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Realistisch:

• Is het doel haalbaar? Zeker, want ik kan

mezelf aanzetten om beter daarin te zijn en het

ook echt te proberen. Ik zal vaak genoeg moeten

communiceren en zo kan ik het ook beter leren,

want dan op sommige momenten moet je wel.

Tijdgebonden:

• Wat is de periode dat het doel gerealiseerd

moet zijn? Dit is mijn eerste stage en stage is

een werkplek om te leren, ook wil ik mijn

persoonlijke doel de gehele stage leren en neem

ik hier dus ook de hele half jaar voor om het later

goed te kunnen.

• Wanneer begin je met het doel? Al dan op de

eerste dagen op stage, want dan zal ik ook moeten

communiceren.

• Wanneer ben je klaar? Als ik merk dat ik

makkelijk kan communiceren en dat mijn werk

daar zijn voordeel uit neemt.

• Wanneer is het doel behaald? Als ik zekerder

ben ik mijn communicatie en het meer wil gaan

doen.

Persoonlijke leerdoel 2:

Specifiek:

• Wat wil je bereiken? Dat ik meer wil ga leren

over op welke manier ik het beste werk. (Zoals

conceptueel of gelijk beginnen.)

• Wie zijn erbij betrokken? Ikzelf wil dus

daarover meer leren.

• Waar ga je het doel uitvoeren? Op de

werkplek, daar moet ik namelijk werken en daar

word ik geconfronteerd en voorgesteld met

verschillende werkmogelijkheden.

• Is het een concreet doel? Ja, namelijk daar

achter willen komen en over mijzelf te leren hoe

ik het beste kan werken.

• Waarom wil je dit doel bereiken? Zodat ik

dus weet welke manier het beste is en dat ik dan

goed werk ga afleveren.

Acceptabel:

• Is er draagvlak voor dit doel? Ja ik profiteer

ervan, maar ook andere. Ik kan dan beter mijn

werk maken, maar andere zullen ook te maken

hebben met mijn werk in een bedrijf.

• Sluit dit doel aan bij de dagelijkse praktijk?

Ja ik werk vaak op stage, school, bijbaan. Dan

is het op die gebieden wel handig om te weten

hoe ik het beste werk.

Realistisch:

• Is het doel haalbaar? Ja het is gewoon

uitproberen en dat kan ik doen tijdens stage, ik

zal daar veel moeten werken.

Tijdgebonden:

• Wat is de periode dat het doel gerealiseerd

moet zijn? Ik zal daar mijn hele stage de tijd

voor nemen. Het is een leergebied daar en dat

wil ik daar ook beter mezelf willen kennen de

gehele tijd.

• Wanneer begin je met het doel? Ik ben daar

al aan begonnen de eerste dag. De vraag die ik

kreeg was: wil je conceptueel eerst werken of

gewoon gelijk beginnen. Ik ben dus nu aan het

kijken of mijn keuze daarin goed is en/of ik wat

anders wil.

• Wanneer ben je klaar? Als ik mogelijkheden

heb uitgeprobeerd op hoe je kan werken.

• Wanneer is het doel behaald? Als ik weet hoe

ik het beste kan werken.

Meetbaar:

• Wanneer is je doel bereikt? Als ik weet op

welke soort manier ik het beste kan werken.

• Wat is er af, als het af is? Dat ik het idee heb

hoe ik het beste kan werken en dat ik dus op

een goede manier voor mij zal gaan werken.

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!