2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Använda Modulation-hjulet

Modulationsfunktionen ger toner som spelas klaviaturen en vibratoeffekt. Denna

effekt är förinställd så att den verkar klaviaturstämmorna RIGHT 1 och 2. Genom

att föra modulationshjulet nedåt (mot dig) kan du minska effekten, för du hjulet

upt (bort från dig) ökar effekten.

Du kan ange om modulationshjulet ska verka de olika stämmorna klaviaturen:

[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [E][F] KEYBOARD/PANEL →

[A]/[B] 2 MODULATION WHEEL.

Använda ljudeffekter

PSR-S910/S710 är utrustad med ett sofistikerat multiprocessoreffektsystem som kan

addera extraordinärt djup och skapa uttrycksmöjligheter för ditt ljud. Detta

effektsystem kan slås eller av med följande knappar.

Dessa tre effektsystem läggs de

aktuella klaviaturstämmor som valts

(RIGHT1, 2 eller LEFT)

• HARMONY/ECHO

Harmony/Echo-effekter används de ljud som spelas inom högerhandssektionen

klaviaturen. Mer information finns i avsnittet ”Lägga till Harmony till

högerhandens melodistämma” sid. 36.

• TOUCH

Den här knappen används för att stänga av eller slå klaviaturens

anslagskänslighet. När den är av återges samma ljudstyrka, oavsett hur hårt eller

mjukt du slår an tangenterna.

• SUSTAIN

När Sustain-funktionen är slagen får alla toner som spelas med klaviaturens

högerstämma (RIGHT 1 och 2) längre utklingningstid.

• MONO

När den här knappen är aktiverad spelas stämmans ljud upp monofont (bara en ton i

taget). I MONO-läget kan du spela enskilda ljud i huvudstämma (till exempel

blåsinstrument) mer realistiskt. Beroende det valda ljudet kan du i MONO-läge

även utnyttja effekten Portamento genom att spela legato.

När knappen är avslagen spelas stämmans ljud polyfont.

OBS

Beroende vilket ljud som valts kan

modulationshjulet användas för att

styra volym, filter och andra variabler

istället för vibrato.

OBS

Sätt hjulet i minimiläge (ned) innan

du börjar spela för att undvika

oönskad modulationseffekt.

OBS

Beroende inställningarna för Style,

kan det hända att modulationshjulet

inte kan användas för LEFT-stämman

under Style-uppspelning.

OBS

Portamento är en funktion som skapar

en glidande övergång i tonhöjd från

den första tonen som spelas

klaviaturen till nästa.

PSR-S910/S710 – Bruksanvisning 35

Ljud – Spela klaviaturen – 1

More magazines by this user
Similar magazines