STADENS STRUKTUR HANDLINGSPROGRAM - Malmö stad

malmo.se

STADENS STRUKTUR HANDLINGSPROGRAM - Malmö stad

2. STADENS STRUKTUR

Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall tas tillvara och förstärkas

(Ur Framtidsformer: Sveriges handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design)

Olika tider har olika byggnadssätt och ideal som avspeglas i staden. För att kunna utforma

ett förhållningssätt är det viktigt att känna igen olika malmöitiska karaktärsdrag i

stadsmiljön. I Stadens struktur beskrivs åtta stadskaraktärer och tre landskapskaraktärer i

stadsmiljön samt hur dessa kan utvecklas när staden växer och förändras.

Syftet med Stadens struktur är att är att utgöra ett underlag till bland annat bygglov- och

detaljplaneprocessen. Arbetet med Stadens struktur är en direkt fortsättning och fördjupning

av Översiktsplan 2000 vad avser riktlinjer för hur den byggda miljön skall utvecklas

och bevaras.

3. TESER – FÖRVALTNING OCH UPPHANDLING

Offentligt och offentligt understött byggande, inredand

e och upphandling skall stärkas och breddas

(Ur Framtidsfrågor: Sveriges handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design)

För att säkerställa en god förvaltning och hög kvalitet i stadens byggnader har det tagits

fram en övergripande gemensam policy i form av nio ”teser” för stadens byggnader.

Teserna utgör en gemensam värdegrund för stadens alla förvaltningar när det gäller såväl

förändringar i det befintliga fastighetsbeståndet som när Malmö stad bygger nytt.

Syftet med Teser är att visa hur Malmö stad agerar i anslutning till det egna fastighetsbeståndet.

Förhoppningen är också att teserna ska inspirera andra som deltar i utformningen

av stadsmiljön.

4. GODA EXEMPEL

Goda exempel sammanfattar Handlingsprogrammets olika delar och intentioner med

vardagliga exempel på god arkitektur och stadsbyggnad där mål för hållbarhet har styrt

urvalet.

Delarna ur Handlingsprogrammet, se bredvid, kan beställas från:

Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, 205 80 Malmö

Tel. 040-342297, epost: anja levau@malmo.se

5

More magazines by this user
Similar magazines