Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

Udvalget behandlede i årets løb en række disciplinære

sager i Herre-DM samt diverse lovændringer

og tilpasninger af regler og bestemmelser.

Tidligere besluttede procedureændringer har

betydet, at et stigende antal sager har kunnet

behandles administrativt og et tilsvarende

færre antal sager politisk af udvalget. Et eksempel

er romerlys-sager, hvor der måske også

grundet den megen fokus har været færre sager

end tidligere.

Pressens måde at belyse disciplinære hændelser

på har været genstand for udvalgets opmærksomhed.

Det har fra udvalgets side været

prioriteret højt, at afgørelser kommunikeres ud

med henvisning til relevant lov, og om muligt

reference til tidligere afgørelser. Desværre vælger

dele af pressen at gå efter den gode historie

uden interesse for gældende regler. Specielt

forekommer det vanskeligt for visse medier at

forstå, at dommerens skøn i visse situationer er

endelige og ikke kan omgøres ved hjælp fra TVbilleder,

uanset at disse kan dokumentere fejlskøn.

De disciplinære regler er i høj grad klubbernes

regler, hvilket understreges af, at hovedparten

af udvalgsmedlemmerne er udpeget af klubberne.

Udvalget er derfor ofte i dialog med Divisionsforeningen

og klubberne omkring justeringer

og tilpasninger. Senest i efteråret har der

således været fuld opbakning fra klubberne til

de gældende regler.

Der har i enkelte sager været tvivl, hvorvidt udvalget

har hjemmel til at tage en sag op. Blandt

andet i en meget omtalt sag, hvor Viborg-spilleren

Martin Åslund åbenlyst viste dommeren

’fingeren’ udenfor dennes synsfelt. Her ønskede

udvalget klart, at spilleren skulle straffes, men

der var ikke hjemmel til det, fordi brug af TV-billeder

kun indbefatter voldelige episoder. Den

og andre sager har medført at, udvalget undersøger

muligheder for at udvide det såkaldte video-cirkulære,

således at andre typer sager end

sager af direkte voldelig karakter kan medføre

straf.

FIFA har i 2006 sat fokus på racisme, herunder

udstukket retningslinjer som udvalget har fundet

for økonomisk skærpende i forhold til nuværende

danske forhold. Udvalget har valgt at

inddrage sanktionsmuligheder i de disciplinære

bestemmelser af mere generel karakter.

Samarbejdet med dommerne har været fortrinligt

i årets løb. Også taget i betragtning, at

udskiftningen af dommere har været særlig

markant i SAS Ligaen.

Udvalget takker administrationen for godt

samarbejde i årets løb.

Til sidst en tak til spillere og klubber for den

positive holdning, der har været i relation til udvalget

og udvalgets sagsbehandling.

DBU Turneringer

DM-Disciplinærudvalget

Udvalget bestod i året 2006 af Johnny Rune (formand),

Kim Madsen og Jørgen L. Jensen, alle tre

udpeget af divisions- og ligaklubberne, samt Henrik

Ravnild, udpeget af DBUs bestyrelse. Sekretærer

for udvalget var Peter Ebbesen og Henrik Andersen.

65

DBU Årsberetning 2006

More magazines by this user
Similar magazines