og rekreative interesser - Banedanmark

bane.dk

og rekreative interesser - Banedanmark

Figur 5-6 Arbejdspladsarealer og ekspropriationer omkring erstatningsanlægget i

Skørping.

Anlægsfasen for erstatningsanlægget i Skørping er mellem otte og ni måneder. Der

anlægges fem-seks mindre arbejdspladsarealer, det ene vest for rundkørslen, som i dag er

parkeringsplads for boldbanerne. De to øvrige er på begge sider af Sønder Banevej op

mod erstatningsanlægget, som i dag er et boligområde. De sidste to arbejdspladsarealer

ligger på den østlige side af jernbanen mellem jernbanen og Møldrupvej, der i dag er et

erhvervsområde. Endelig vil der hvis der er behov for det, være muligt at etablere en

arbejdsplads på Banedanmarks areal - umiddelbart nord for erstatningsanlægget (på del af

matr.nr. 24a Teglgård, Skørping).

Arbejdspladsen ved rundkørslen samt de to øst for banen vurderes ikke at give væsentlig

påvirkninger i forhold landskab og byrum. Arbejdspladsen ved rundkørslen vil indirekte

kunne påvirke anvendelsen af boldbanerne ved at besværliggøre parkeringsforholdene.

Der er dog tale om en mindre, lokal og midlertidig påvirkning. På den østlige side af

jernbanen kan der forekomme få gener, men da området i dag er erhvervsområde,

vurderes det at være en moderat midlertidig påvirkning. De to arbejdspladser på begge

sider af Sønder Banevej kan give en lokal påvirkning af boligområderne i form af støj, lys

og støv, men påvirkningen vil igen være mindre, lokal og midlertidig. Påvirkningerne

minimeres ved at indhegne og afskærme arbejdspladsarealerne og begrænse arbejdskørsel

i aften og nattetimerne.

I anlægsfasen skal arealerne klargøres til erstatningsanlægget, hvilket bl.a. omfatter at

rydde et mindre skovparti nord for matr.nr. 1br Teglgård, Skørping samt nedrivning af

bygninger, vist på Figur 5-6. Dette vil påvirke landskabet og bymiljøet lokalt i

anlægsfasen.

For nærmere beskrivelse af ekspropriationer og præcis angivelse af matrikler henvises til

fagnotat Anlægsbeskrivelse /2/.

5.2.3 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen

5.2.3.1 Konsekvenser og barrierer for byområder

I driftsfasen, hvor den eksisterende overkørsel er fjernet, vil det ændre centrum af

Skørping by. Det giver mulighed for, at man i Rebild Kommune kan udarbejde en plan

for, hvordan man vil udnytte og ændre bymidten i Skørping.

Nedlæggelse af overkørselen vil give mulighed for at udbygge og omstrukturere

bymidten, f.eks. skabe nye uforstyrrede byrum omkring stationen og Jyllandsgade. De

kulturelle aktiviteter, der foregår i og omkring den oprindelige stationsby, vil kunne

styrkes med et mere markant byrum, der kan give mulighed for at bruge byen til

forskellige arrangementer og aktiviteter, når trafikken omkring overkørslen forsvinder.

At passagen af banen flyttes længere mod syd vil betyde, at folk, der skal på tværs af

jernbanen, ikke naturligt bliver ledt via Jyllandsgade, hvor størstedelen af byens butikker

ligger. En gangtunnel, der placeres i overkørslens tracé, vil kunne understøtte den direkte

adgangen til Jyllandsgade for de bløde trafikanter. For biltrafikken vil flytningen af

Opgradering Hobro-Aalborg - Fagnotat Arkitektur, landskab, kulturhistoriske og rekreative

interesser.

21

More magazines by this user
Similar magazines