Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

Tabel 4.9 Tilskadekomne trafikanter

Tilskadekomne, 50 km i % 80 km i %

Trafikantart

zone

zone

Bilister

4 15 33 77

Cyklister

22 81 10 23

Fodgængere

1 4 0 0

Sum 27 100 43 100

Det skal huskes her, at gruppen biler omfatter alle typer biler + motorcykler, mens

cykler omfatter både cykler og knallerter.

Det fremgår af tabellerne, at bilister og motorcyklister især kommer til skade i 80 km

zonen dvs. på landet, mens cyklister og knallertkørere især kommer til skade i 50 km

zonen dvs. i byer. Fodgængeruheld er som før nævnt ikke noget stort problem.

Disse observationer svarer nogenlunde til, hvad sammenligningen mellem stats- og

amtsveje på den ene side og kommuneveje på den anden side gav anledning til.

4.2.4 Oversigt over uheldsfrekvenser

Den følgende tabel 4.10 giver en oversigt over de fundne uheldsfrekvenser.

Tabel 4.10 Uheldsfrekvenser

Uheldsfrekvenser er angivet som uheld/personskadeuheld pr mio indkørende biler

Byområde, 50 km zone Åbent land, 80 km zone

Alle uheld Personskadeuh Alle uheld Personskadeuh

3-benede rundk. 0,12 0,04 - -

4-benede rundk. 0,15 0,05 0,19 0,06

5-benede rundk. - - 0,14 0,04

Det er værd at bemærke, at uheldsfrekvenserne uanset antal ben i rundkørslerne er ret

ensartede - omkring 0,15, og at personskadeuheldsfrekvenserne også er ret ensartede -

omkring 0,05. For personskadernes vedkommende er det ifølge tabel 4.9 således, at i

byområderne udgør cyklister ca 4/5 af de tilskadekomne, mens det i åbent land er således,

at bilisterne udgør ca 3/4 af de tilskadekomne og cyklisterne udgør resten.

4.3 Rundkørselsuheldenes fordeling på dagslys og mørke.

For årene 1991 – 96 kan der opstilles tabeller, som vedrører data fra 78 rundkørsler i

byer. Fra årene 1985 – 90 (litt. 2) kunne tilsvarende tabeller for 56 byrundkørsler opstilles,

se tabel 4.11. Det har tidligere vist sig, at specielt eneuheld med motorkøretøjer

var fremtrædende i mørke. Tabellerne vedrører uheld med mindst ét motorkøretøj impliceret.

Tabel 4.11 Antal motorkøretøjsuheld fordelt på dagslys og mørke

Rundkørsler i byzone

Alle uheld

19

More magazines by this user
Similar magazines