Views
3 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

16 Kuvio2.

16 Kuvio2. Vapaaehtoistoiminnan timanttimalli (Nylund, Yeung 2005, 107). 4 VAPAAEHTOINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA Lastensuojelulain mukaan sosiaalilautakunnan on sen lisäksi, mitä sosiaalihuoltolaissa säädetään, tarvittaessa järjestettävä nuorelle tukihenkilö tai -perhe sekä riittävät terapiapalvelut. (FINLEX ® – Valtion säädöstietopankki [viitattu 20.3.2007]; Mikkola 2004, 77.) Tukihenkilötoimintaa järjestetään sekä ammatillista että vapaaehtoisten voimin. Vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan lähtökohdat ovat luonnollisesti täysin erilaiset kuin ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa. Vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta noudattaa samoja periaatteita kuin edellisessä luvussa käsitellyt vapaaehtoistyön periaatteet tietyin eroavaisuuksin. Tässä luvussa käsitellään vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan keskeisiä periaatteita, tukihenkilön tärkeimpiä ominaisuuksia sekä tukihenkilötoiminnan prosessin etenemistä.

4.1 Tukihenkilötoiminnan periaatteet 17 Tukihenkilötoiminta eroaa muusta vapaaehtoistyöstä kahdella tavalla. Se on yksilöllisempää kuin muu vapaaehtoinen auttamistoiminta ja sitä leimaa voimakkaammin arkielämä ja sitoutuminen. Tukihenkilön tehtävänä on auttaa heikon sosiaalisen verkoston omaavia ihmisiä rakentamaan ja vahvistamaan verkostojaan. Lisäksi pyrkimys on helpottaa luonnollisten auttajien (perhe, suku, ystävät) painetta, jotta he jaksavat olla tuettavan rinnalla. Tukihenkilötoiminnan tulee toteutua tukea tarvitsevan ja tukihenkilön ehdoilla, molempien jaksaminen ja toiveet huomioon ottaen, jolloin lähtökohtana on tasavertainen ja vapaaehtoinen kumppanuus. (Lehtinen 1997, 50–51.) Tukihenkilötoiminta voidaan määritellä avohoidon palveluksi, joka on ammattilaisten ohjaamaa, mutta vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla järjestettyä. Vapaaehtoiselta tukihenkilöltä ei vaadita erityistä ammatillista osaamista. Tukihenkilöltä vaadittavia ominaisuuksia ovat kuitenkin ennen kaikkea luotettavuus, vaitiolovelvollisuus ja puolueettomuus. Tukihenkilötoimintaa järjestävän tahon on myös muistettava, että vapaaehtoistoiminta ei ole kulutonta. Vapaaehtoisista työntekijöistä on huolehdittava, jotta he jaksavat toimia vapaaehtoisina. Lisäksi vapaaehtoisia ei voida kontrolloida työssään liikaa. (Lehtinen 1997, 20–21.)

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Nuorten aikuisten ryhmä sosiaalityön työmuotona - Sosiaalikollega
Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä
Johdatus nuorten tilanteeseen Pirkanmaalla - Varustamo – Nuorelta ...
Parikka - Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka.pdf
Netin kuvagalleriat nuorten elämässä.pdf - Mannerheimin ...
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma
Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen ...
Muistio nuorten työelämäasenteista ja - Nuorisotutkimusseura
Yhteenveto raportista - Jyväskylän kaupunki
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2013
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena