Views
3 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

56

56 Tukihenkilötoiminnasta koituvat kulut voidaan korvata kokonaan sekä tuettavan lapsen tai nuoren että tukihenkilön kohdalla. Tällöin tuettavan kulujen korvaus täytyy kuitenkin olla hyvin perusteltua. Sen on oltava välttämätöntä tuettavan hyvinvoinnin kannalta. Suurin osa yhdistyksistä maksaa vain tukihenkilön kulut hänen tililleen etukäteen ja laskuttaa niistä myöhemmin kuntia Tällöin käytössä on kulukorvauslomakkeet sähköisenä tai paperiversiona, joita tukihenkilö lähettää säännöllisesti yhdistykselle. Kuntia laskutetaan puolivuosittain ja kunnat maksavat korvaukset puolivuosittain. Yksi yhdistyksistä maksaa tukihenkilöilleen palkkiota, joka vaihtelee sen mukaan, kuinka monta tukisuhdetta hänellä on ja kuinka monta tukihenkilöä milloinkin toiminnassa on mukana. Yksi yhdistyksistä ei korvaa tukihenkilöidensä kuluja lainkaan, vaan yleensä toiminnan kulut maksaa tuettavan perhe. Tuettavan kulut maksaa joskus myös sosiaalitoimi. Kulukorvaukset voivat olla tarkasti määriteltyjä, yleensä noin 10 – 30 euroa kuukaudessa tai epämääräisiä rajoja, kuten kohtuulliset kulut korvataan. Yleensä kohtuulliset kulut tarkoittavat tavallisia matkakuluja, kahvila-, elokuva- tai teatterikäyntejä, eri harrastusten kustannuksia jne. 8.2 Työntekijän tehtävät suhteessa tukisuhteen ylläpitoon Työntekijä tekee pohjatyötä, jotta tukisuhde voidaan aloittaa. Tällä tarkoitan sitä yhteistyötä, mitä työntekijä tekee esimerkiksi eri viranomaistahoihin tai jo aikaisemmin mainittua yhdistyksen näkyvyyden ylläpitoa. Luonnollisesti myös siitä on ilmoitettava ja mainostettava, että yhdistyksestä on mahdollista saada tukihenkilö. Yleensä tuettavien lasten, nuorten tai perheiden puute ei kuitenkaan ole ongelma, joten tätä asiaa ei käsitellä tämän tutkimuksen yhteydessä sen enempää. Kaikkien työntekijöiden tehtäviin kuuluu tukipyyntöjen vastaanotto, jotka tarkoittavat yleensä suullista tai kirjallista hakemusta tukihenkilöstä tietylle henkilölle joko tuettavan itsensä, hänen sukulaisensa tai ystävänsä toimesta tai jonkun viranomaisen toimesta. Toimintavaiheeseen kuuluu tukisuhteen aloitus, tukisopimuksen teko, tukisuhteen tapaamisten tiheyden seuranta, toiminnan tavoitteellisuuden seuranta ja tukisuhteen päättäminen. Osa työntekijöistä myös rajaa tukisuhteen kestoa. Muutama yhdistyksistä

57 määrittää tavoitteeksi tukisuhteen kestoksi vähintään vuoden, mutta enintään kaksi vuotta. Tällä pyritään siihen, että toiminta olisi tavoitteellista. Toiminnalla olisi alku ja loppu. Useimmat painottavat kuitenkin, etteivät rajaa tukisuhteen kestoa kovin tarkkaan. He perustelevat päätöstä muun muassa sillä, että siitä voisi tulla tuettavalle turhia paineita. Tukihenkilölle painotetaan kuitenkin usein pidempää sitoutumista tukisuhteeseen. Tukisuhteen ei toivota loppuvan ainakaan tukihenkilön aloitteesta. Useat mainitsivat toivovansa tukisuhteen kestävän vähintään puolisen vuotta, jotta päästäisiin ikään kuin alkua pidemmälle. Monet työntekijöistä pyrkivät sitouttamaan tukihenkilöitä toimintaan monin eri keinoin rekrytoinnista lähtien. Näitä keinoja käytiin läpi edellisessä luvussa. 8.2.1 Tukihakemus Tukipyynnöstä nuorelle tuettavalle löytyvät yleensä ainakin seuraavat joko nuoren itsensä tai jonkun muun kirjaamat tiedot: Hakijan tai hänen hoitotahonsa yhteystiedot, selvitys hakijan tilanteesta, mitkä ovat hänen vahvuutensa ja mielenkiinnon kohteensa, miksi tukihenkilöä tarvitaan ja milloin sekä toiveita tukihenkilön suhteen. Myös tässä kartoitetaan yleensä käytännön seikkoja, kuten allergioita ja asuinpaikka. (Vertaa tukihenkilöhakemus.) Näitä käytännön seikkoja suurin osa työntekijöistä kertoi kartoittavansa ensimmäiseksi miettiessään, ketkä tukihenkilöistä ja tuettavista voisivat muodostaa hyvän parin. Moni kertoi käyttävänsä tähän paljonkin aikaa, että pari tuntuisi toimivalta. Nuoren tukihenkilöksi katsottiin yleisellä tasolla sopivan ominaisuuksiltaan henkilö, joka ymmärtää nuoren maailmaa, on rohkea, tukisuhteessa valmis monenlaiseen tekemiseen ja ehdottamaan erilaisia tekemisiä. Kaikkein tärkein ominaisuus tukihenkilöltä on kuitenkin aina luotettavuus. Hän pitää kiinni vaitiolovelvollisuudestaan ja sovituista tapaamisista. ”Mun rooli on siin kohdas tärkee, et mä riittävän paljon tiedän nuoren tilanteesta ja niist tuen tarpeist. Ja myös varmistaa sen verkoston kokoominen, vaik ei se olis säännöllistäkään, et koko verkosto aina kokoontuis, mut siin alkuvaihees mä tiedän, et mitkä ne ammattilaiset on, jotka siin nuoren kans tekemises on. Ja mikä asia ja mikä

Vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Materiaaleja - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Vuosikellossa - Kansalaisareena
pdf - Kansalaisareena
VARES–keskus - Kansalaisareena