Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

x Sweep Panorama/3D

x Sweep Panorama/3D Sweep Panorama (Posúvaná panoráma/Posúvaná 3D panoráma) Kým posúvate fotoaparát, sníma sa niekoľko záberov, ktoré po spojení zostavia jeden panoramatický záber. 1 2 Zvoľte (Sweep Panorama) (Posúvaná panoráma) alebo (3D Sweep Panorama) (Posúvaná 3D panoráma) (str. 36). Nasmerujte fotoaparát na okraj objektu a zatlačte spúšť na doraz. 3 Posúvajte fotoaparát vodorovne až do konca podľa ukazovateľa na LCD displeji. Táto časť sa nenasníma. Lišta ukazovateľa Poznámka • Fotoaparát v režime [Sweep Panorama] (Posúvaná panoráma) sníma nepretržito a uzávierka pracuje až do konca snímania. SK 38

z Prehrávanie rolovaním panoramatických záberov V panoramatickom zábere môžete rolovať od jeho začiatku až do konca, ak počas zobrazenia panoramatického záberu stlačíte stred otočného ovládača. Opätovným stlačením pozastavíte zobrazovanie. Informácia o zobrazenej časti celého panoramatického záberu. • Panoramatické zábery sa prehrávajú pomocou dodávaného softvéru “PMB” (str. 61). • Panoramatické zábery nasnímané iným zariadením sa nemusia správne zobraziť ani rolovať. x Shutter Priority (Priorita rýchlosti uzávierky) Rôznymi spôsobmi môžete vyjadriť dynamiku pohybu pohyblivého objektu. Napríklad ak nastavíte vysokú rýchlosť uzávierky, objekt bude statický v danej fáze pohybu, alebo ak nastavíte nízku rýchlosť uzávierky, objekt bude rozmazaný. 1 2 Zvoľte S (Shutter Priority) (Priorita rýchlosti uzávierky) (str. 36). Otáčaním otočného ovládača zvoľte želanú hodnotu a stlačte stred ovládača. Používanie funkcií snímania SK 39