Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) n188 N Čo mám robit’, ak nemôžem pristupovat’ k Internetu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte nastavenia prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. Skontrolujte, či váš počítač a prístupový bod sú navzájom spojené. Počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate. Skontrolujte, či je váš počítač správne nakonfigurovaný na prístup k Internetu. Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení vykonajte kroky v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na bezdrôtový prístupový bod k LAN? (strana 186). Prečo je prenos dát pomalý? ❑ ❑ ❑ ❑ Prenosová rýchlost’ bezdrôtovej LAN je ovplyvnená vzdialenost’ou a prekážkami medzi zariadeniami a prístupovými bodmi. Medzi ostatné faktory patria konfigurácie zariadení, podmienky šírenia rádiového signálu a kompatibilita softvéru. Na maximalizovanie rýchlosti prenosu dát počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate. Ak používate bezdrôtový prístupový bod do LAN, zariadenie môže byt’ dočasne pret’ažené v závislosti od toho, koľko iných zariadení cezeň komunikuje. Ak sa váš prístupový bod ruší s inými prístupovými bodmi, zmeňte jeho kanál. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení vykonajte kroky v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na bezdrôtový prístupový bod k LAN? (strana 186).

Odstraňovanie porúch > Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) n189 N Ako sa môžem vyhnút’ prerušeniam prenosu dát? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Keď je váš počítač pripojený k prístupovému bodu, pri prenose veľkých súborov alebo keď je počítač v blízkosti mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových telefónov môže dochádzat’ k prerušeniam prenosu dát. Počítač presuňte bližšie k prístupovému bodu. Skontrolujte, či je pripojenie prístupového bodu neporušené. Zmeňte kanál prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení vykonajte kroky v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na bezdrôtový prístupový bod k LAN? (strana 186). Čo sú kanály? ❑ ❑ Komunikácia v bezdrôtovej LAN používa oddelené frekvenčné intervaly známe ako kanály. Bezdrôtové prístupové body LAN od tretích strán môžu byt’ prednastavené na iné kanály ako zariadenia Sony. Ak používate bezdrôtový prístupový bod LAN, informácie o pripojení hľadajte v príručke k vášmu prístupovému bodu. Prečo sa pripojenie k sieti preruší, keď zmením šifrovací kľúč? Dva počítače s funkciou bezdrôtovej LAN môžu stratit’ spojenie peer-to-peer, ak sa šifrovací kľúč zmení. Šifrovací kľúč môžete zmenit’ spät’ na pôvodný profil alebo kľúč opätovne zadajte na oboch počítačoch, aby súhlasil.