Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie „Memory Stick“ n 54 N 6 Kliknite na Spustit’. 7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. ! Naformátovanie média „Memory Stick“ môže trvat’ aj dlhšie, v závislosti od typu média.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie „Memory Stick“ n 55 N Poznámky o používaní „Memory Stick“ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Váš počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný s médiami „Memory Stick“ značky Sony s kapacitou do 32 GB, ktoré boli k dispozícii v máji 2010. Kompatibilita však nie je zaručená pre všetky médiá „Memory Stick“. Pri zasúvaní média „Memory Stick“ do zásuvky ho určite držte šípkou v správnom smere. Aby ste sa vyhli poškodeniu vášho počítača alebo média, netlačte „Memory Stick“ do zásuvky násilím, ak hladko nevojde. Pri zasúvaní a vyt’ahovaní „Memory Stick“ zo zásuvky buďte opatrný. Nepoužívajte násilie. V prípade vloženia média „Memory Stick“ s viacerými adaptérmi sa nezaručuje kompatibilita. „MagicGate“ je všeobecný názov technológie na ochranu autorských práv vyvinutej spoločnost’ou Sony. Používajte „Memory Stick“ s označením „MagicGate“, čo zaručí prednosti tejto technológie. Použitie akýchkoľvek zvukových alebo obrazových dát, ktoré ste zaznamenali, na iné ako osobné účely je bez predchádzajúceho súhlasu od držiteľov príslušných autorských práv v rozpore so zákonom o ochrane autorských práv. Preto médiá „Memory Stick“ s takými dátami chránenými autorskými právami sa môžu používat’ iba v súlade so zákonom. Do zásuvky nezasúvajte viac ako jedno médium „Memory Stick“. Nevhodné vloženie média môže poškodit’ váš počítač aj médium.