Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Периферни устройства n160 N Периферни устройства Какво да правя, ако не мога да свържа USB устройство? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ако е подходящо, проверете дали USB устройството е включено и дали използва собственото си захранване. Например, ако използвате цифров фотоапарат, проверете дали батерията е заредена. Ако използвате принтер, проверете дали захранващият кабел е включен правилно в контакт на мрежата. Опитайте да използвате друг USB порт на компютъра. Драйверът може да е инсталиран на точно определен порт, който сте използвали при първото свързване на устройството. За повече информация вж. ръководството, придружаващо USB устройството. Може да се наложи да инсталирате софтуер, преди да свържете устройството. Опитайте да свържете обикновено устройство с ниска консумация на енергия, като мишка, и проверете дали портът работи изобщо. USB концентраторите може да пречат на дадено устройство да работи нормално, заради неуспешно разпределение на енергията. Препоръчваме да включите устройството директно към компютъра без концентратор.

Търговски марки > n161 N Търговски марки Търговските марки, включително, но не само SONY, емблемата на SONY, VAIO и емблемата на VAIO са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation. “BRAVIA” е търговска марка на Sony Corporation. и “Memory Stick”, “Memory Stick Duo”, “MagicGate”, “OpenMG”, “Memory Stick PRO”, “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick Micro”, “M2”, както и емблемата на “Memory Stick”, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation. Walkman е регистрирана търговска марка на Sony Corporation. Blu-ray Disc и емблемата на Blu-ray Disc са търговски марки на Blu-ray Disc Association. Intel, Pentium, Intel SpeedStep и Atom са търговски марки или регистрирани търговски марки на Intel Corporation. Microsoft, Windows, емблемата на Windows и BitLocker са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и други държави. i.LINK е търговска марка на Sony, използвана единствено за да се обозначи, че продуктът има IEEE 1394 връзка. Roxio Easy Media Creator е търговска марка на Sonic Solutions. WinDVD for VAIO и WinDVD BD for VAIO са търговски марки на InterVideo, Inc. ArcSoft и емблемата на ArcSoft са регистрирани търговски марки на ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion е търговска марка на ArcSoft, Inc. ATI и ATI Catalyst са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Думата Bluetooth и емблемите са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от Sony Corporation е с лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена са на съответните им притежатели.