bahagian i - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

bahagian i - Jabatan Audit Negara

Nota Kepada Penyata Kewangan Kerajaanbagi tahun berakhir 31 Disember 2010(Nota ini merupakan sebahagian daripada Akaun Awam dan perlu dibaca bersama dengannya)10 bagi maksud tertentu selaras denganPerlembagaan Persekutuan.Sebahagian daripada kumpulanwang inibercorak kumpulanwang pusingan.Sumber kewangan Kumpulanwang iniadalah peruntukan daripada KerajaanNegeri.Akaun Kena Bayar juga merupakansalah satu akaun di bawahpenyeleggaraan semua jalannegeri dan lain-lain perbelanjaanpengurusan yang berkaitan.Akaun Amanah Kelas Mengaji Al-Quran dan Fardu Ain Negeri Sembilan(KAFA)Akaun Amanah ini ditubuhkan dengantujuan mengakaunkan terimaanperuntukan daripada JAKIM danKumpulanwangAmanahKerajaan. Ia adalah jumlah yangterhutang kepada pembekal barangbarangdan perkhidmatan yangdiperolehi oleh Kerajaan di manabayarannya dibuat dalam bulan Januaritahun kewangan berikutnya.(ii) Kumpulanwang Amanah Awam –Penyata E2Kumpulanwang Amanah Awam adalahterdiri daripada Kumpulanwang AmanahKhas yang ditubuhkan di bawah Aktayang berkaitan dan Wang Amanah yangditubuhkan di bawah Akta TatacaraKewangan 1957 Seksyen 9 danSeksyen 10. Kumpulanwang inimengakaunkan terimaan dari KerajaanPersekutuan dan orang awam yangdiamanahkan kepada Kerajaan Negeriuntuk tujuan tertentu. Kumpulanwang PenyelenggaraanJalan Raya Negeri SembilanKumpulanwang ini ditubuhkan melaluiketetapan (usul) Dewan UndanganNegeri. Terimaan Kumpulanwang iniadalah dari sumber pemberian KerajaanPersekutuan. Kumpulanwang inidigunakan untuk membiayai koslain-lain sumber untuk membiayai aktivitimengurus KAFA seperti yangtermaktub di dalam Arahan Amanahberkaitan. Akaun Amanah Sumbangan GeranInfrastruktur Perumahan Awam KosRendah (PAKR)Akaun Amanah ini ditubuhkan dengantujuan menerima sumbangan daripadaKementerian Perumahan dan KerajaanTempatan serta sumber lain bagimaksud perumahan awam kos rendahuntuk membiayai kos projek PAKRyang melebihi RM25,000 seunit, bayaranJuru Perunding dan lain-lain bayaranyang berkaitan dengan sumbanganinfrastruktur.(iii) Deposit – Penyata E3Akaun deposit mengakaunkan wangyang diterima khusus bagi sesuatumaksud di bawah mana-mana undangundangatau perjanjian.AKAUN MEMORANDUM12. Aset – Penyata F(i) Pinjaman Boleh Dituntut – Penyata F1Akaun ini menunjukkan baki hutangBadan-badan Berkanun, Pihak Berkuasa97

More magazines by this user
Similar magazines