Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

30

6.3 DIRECTIE VAN DE LOKALE RECHERCHE (JUD)

Van diefstal tot moord, van prostitutie tot mensenhandel, van

schoolverzuim tot het fenomeen stadsbendes; het actie- en

onderzoeksterrein van de Directie van de lokale recherche is erg

uitgebreid. Deze directie vormt het kloppend hart van alle enquêtes

binnen de zone, is de gespecialiseerde dienst bij uitstek en daardoor

zeer aantrekkelijk.

244 MEDEWERKERS

De personeelsleden van de drie pijlers waaruit de directie

is samengesteld, komen dagelijks in aanraking met verschillende

vormen van criminaliteit. Ze beheren de gerechtelijke

dossiers die door de directie binnen de zone worden

ingeleid, maar ook de meer complexe zaken zoals de dossiers

die hen door het parket, de hoven en rechtbanken of

de Korpschef worden toevertrouwd.

De geconcentreerde recherche is de eerste pijler van de

Lokale Recherche en is onderverdeeld in zeven secties. De

sectie “drugs - zeden” behandelt de zaken die voornamelijk

betrekking hebben op hard en soft drugs in grote hoeveelheden

alsook anabolica. Deze verzekert eveneens de opvolging

van de dossiers die door de diensten zelf opgesteld

worden in het kader van verkrachting, aanranding van de

eerbaarheid, openbare zedenschennis, en dit zowel voor

meerderjarige als voor minderjarige slachtoffers. Tenslotte

beheert deze sectie ook dossiers die gaan over mensenhandel,

pedofilie of prostitutie in het algemeen.

De sectie “geweld” voert onderzoek naar verdachte overlijdens,

moorden en feiten waar extreem geweld werd gebruikt.

De leden van de sectie “fraude” hebben dan weer

een breder onderzoeksveld, in die zin dat ze tussenkomen

in heel gevarieerde domeinen zoals oplichting, misbruik

van vertrouwen, valsheid in geschrifte en het gebruik van

valse stukken, verduistering, merkvervalsing, inbreuken

die verband houden met faillissementen, witwaspraktijken

of fraude in al haar vormen (informatica, kredietkaarten,

enz.).

De vierde sectie richt zich op de problematiek diefstal. Bijzondere

aandacht gaat hierbij naar diefstal met geweld.

Voor elke diefstal gewapenderhand

in de zone, wordt door de sectie

“diefstal” een onderzoek geopend.

Een ander deel van de sectie houdt

zich bezig met gauwdiefstal. Dit

soort criminaliteit is in een toeristische

en drukke stad als Brussel jammer

genoeg verspreid. De “trekkers”

sporen voortdurend zakkenrollers of

pickpockets op en zijn er zelfs in geslaagd

om in heel België een stevige

reputatie op te bouwen.

De sectie “stadsbendes” is enkele jaren geleden ontstaan

naar aanleiding van de ontwikkeling van deze bijzondere

vorm van criminaliteit en omwille van de kwalijke gevolgen

die dit fenomeen kent. Het dagelijks werk van de

sectie bestaat uit het actief volgen van de bendes en hun

bendeleden, het lokaliseren van de misdrijven die ze begaan,

het coördineren van de enquêtes, de deelname aan

gerichte acties op het terrein en de uitwisseling van hun

informatie met alle partners die daarom zouden kunnen

vragen.

Problematieken waarbij minderjarigen betrokken zijn, zoals

intrafamiliaal geweld en verdwijningen zijn de domeinen

die behandeld worden door de sectie “gezin en jeugd”.

Deze sectie behandelt en volgt de kantschriften afkomstig

van het parket op, en is ook belast met de onderzoeksdaden

die door andere politiekorpsen gevraagd worden en

waarbij minderjarigen betrokken zijn (slachtoffers, verdachten

of getuigen).

De laatste sectie is de sectie “algemene inlichtingen”. Deze

sectie heeft als kerntaak het verzamelen van inlichtingen

bestemd voor de korpschef en de officieren van de Algemene

operationele directie in het kader van de voorbereiding

van evenementen, voornamelijk met revindicatief karakter.

Alle ordediensten worden van dichtbij gevolgd door de

leden van deze sectie en ze omkaderen betogingen.

De tweede pijler, operationele steun, wordt gevormd door

twee diensten. Enerzijds heeft men de lokale rechercheurs.

Zij zijn gedeconcentreerd in de verschillende districten en

hun belangrijkste opdracht is de ondersteuning van de

territoriale structuur bij lokale gerechtelijke zaken. Deze

enquêteurs beschikken over een uitgebreide kennis van

hun grondgebied en van de criminaliteit

die er heerst. Anderzijds

heeft men de anti-overvalbrigade,

die een drievoudige rol speelt. Ten

eerste is er het proactief toezicht

op het grondgebied van de zone,

controles en gerichte opzoekingen

inbegrepen; ten tweede zijn er de

risicovolle interventies en ten laatste

is er de operationele bijstand

aan de verschillende secties van de

lokale recherche en aan de andere

diensten van de zone.

De derde en laatste pijler van de Directie van de lokale recherche

is de functionele steun. Het labo van onze politiezone

werd voornamelijk opgericht om zo snel en zo vaak

mogelijk tussen te komen op de plaats van het misdrijf

wanneer er geen sprake is van een schending van de fysieke

integriteit van de persoon. Deze sectie is eveneens

aanwezig op het terrein tijdens verscheidene risicovolle

ordediensten om technische en wetenschappelijke ondersteuning

te geven. Deze bijstand heet “focus”. Het lokaal

informatiekruispunt, ten slotte, ziet erop toe dat de ambtsverrichtingen

van de politiediensten in de centrale gegevensbanken

worden ingevoerd.

More magazines by this user
Similar magazines