Jaarverslag 2012 - Wakker Dier

wakkerdier.nl

Jaarverslag 2012 - Wakker Dier

H1: MISSIE | RISICOMANAGEMENT

Interne risico’s en onze antwoorden

Onze definitie: risico’s die intern plaatsvinden, en waardoor

Wakker Dier als organisatie niet goed meer kan

functioneren.

Claim uit onrechtmatige daad

Bij veel issues die we aankaarten, hebben we

te maken met uitgesproken tegenstanders.

Dit zou kunnen leiden tot een rechtszaak met

een claim tot schadevergoeding gebaseerd op onrechtmatige

daad. Toewijzing zou de financiering van onze

activiteiten in gevaar kunnen brengen.

Kans: gemiddeld. Onze uitgesproken koers levert een

verhoogd risico op, maar dit wordt deels gecompenseerd

door een stevig preventief programma. Impact:

gemiddeld. De kans dat de vergoeding zo hoog uitvalt

dat onze bedrijfsvoering structureel in gevaar komt, is

niet erg groot.

Wij toetsen onze campagnes aan onze gedragscode

over verantwoord campagnevoeren.

Daarnaast toetst ook onze advocaat al onze

uitingen op hun rechtmatig karakter. Verder controleren

wij periodiek de juistheid van door ons verstrekte, openbare

informatie. Tot slot is de directeur opgeleid als jurist.

Ongewenste imagoschade

De geloofwaardigheid van een boodschap

wordt niet alleen bepaald door de inhoud,

maar voor een belangrijk deel ook door de

mening die de ontvanger heeft over de afzender. Daarom

bouwen we aan een serieus en geloofwaardig imago.

Indien dit – door welke oorzaak dan ook – schade

oploopt, heeft dit onmiddellijk een negatieve impact op

het beoogde effect van ons verhaal.

Kans: gemiddeld tot hoog. Als campagneorganisatie

kiezen we voor een uitgesproken koers. Dat levert een

verhoogd risico op. Impact: hoog tot zeer hoog. Ernstige

imagoschade zou er zelfs toe kunnen leiden dat onze

activiteiten zo ongeloofwaardig worden bevonden, dat ze

contraproductief zouden kunnen werken.

Wij toetsen onze campagnes aan onze gedragscode

over verantwoord campagnevoeren.

Ook tekenen partijen die met ons samenwerken

een gedragsverklaring. Daarnaast voeren we een

actief beleid om ons imago te verbeteren (o.a. deelname

aan Transparantprijs, CBF-Keur). Verder checken wij

periodiek de juistheid van door ons verstrekte openbare

informatie en monitoren we de berichtgeving over Wakker

Dier in de media. Tot slot werken we met een heldere

en toegankelijke klachtenprocedure.

Afhankelijkheid van sleutelfunctionarissen

Wakker Dier kiest voor werken met een compact

team. Hierdoor houden we de kosten

laag en kunnen we slagvaardig en snel opereren.

Maar dit maakt ons ook afhankelijk van een beperkt

aantal sleutelfunctionarissen. Bij onverwacht vertrek van

werknemers kan de continuïteit in het gedrang komen.

Kans: matig. Binnen het team heerst een open sfeer en

de kans dat een aantal werknemers onverwacht zou opzeggen

achten we niet groot. Impact: gemiddeld tot hoog.

Dit hangt sterk af van hoeveel werknemers tegelijk zouden

vertrekken.

We werken met een volwaardige functioneringcyclus,

zodat we issues snel kunnen

signaleren. We proberen medewerkers te ‘binden’

met een passend salaris, goede opleidingsmogelijkheden,

(externe) coaching, een aantrekkelijke werkplek en

een zakelijke, informele werksfeer. Daarnaast kunnen

veel taken in het team door meerdere leden worden uitgevoerd

en werken we regelmatig met freelancers die

tijdelijk posities kunnen overnemen. Aanvullend hebben

we in 2012 een ARBO / RI&E analyse laten uitvoeren en

een vertrouwenspersoon aangesteld. In 2013 zullen we

opvolgscenario’s uitwerken en houden we als team regelmatig

overleg over ons doorlopende project ‘Samen

Werken’.

21

More magazines by this user
Similar magazines