NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

nina.no

NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

NINA Rapport 646

endring i vanntemperaturen, men vinteren blir anslagsvis en måned kortere i hver ende. I Gjerstad

og Nausta stiger vanntemperaturen om vinteren med 1-1.5 grader.

Fra fig. 2.3.5 og fig. 2.3.7 ser vi at i elvene med stort grunnvannstilsig også blir godt oppvarmet

om sommeren, 3-4 grader i Gjerstad og 2-3 grader i Nausta og Karpelv. Med unntak av

Karpelv blir de oppvarmet noe mer om vinteren, anslagsis 2-3 grader. Karpelv vil fortsatt ha en

stabil, men kortere vinter selv med stort grunnvannstilsig.

2.3.2 Isforhold

For å simulere isforholdene har vi gått gjennom alle døgndataene for vanntemperatur og definert

mulighet for islegging når vanntemperaturen er under 0.1°C. Vi teller så opp antall døgn

med isleggingsmulighet i hvert år. Tabell 2.3.1 viser årsmidlene for de tre elvene ved hver klimaprojeksjon,

og endringer fra kontrollperioden til fremtidens klima.

Nausta ligger i et typisk vestlandsklima med innslag av mildvær, men en del islegging i dag. I

Nausta går antall døgn med isleggingsmuligheter ned med 25-35 døgn, eller anslagsvis en

måned kortere vinter. Dette gjelder for både elv med lite og mye grunnvann. Ved mye grunnvann

blir elva så godt som isfri i fremtiden, og det blir også ganske lite is i elver med lite grunnvann.

Gjerstad ligger på Østlandet og er noe mer beskyttet for mildvær. Normalt er det et forholdsvis

stabilt isdekke om vinteren. I Gjerstad går antall isdøgn ned med 40-52 døgn, eller anslagsvis

en og en halv måned kortere vintersesong. Også her blir det så godt som isfritt i en elv med

mye grunnvann. Elver med lite grunnvann vil fortsatt ha en 30-40 døgn med mulighet for is i

vassdraget.

Karpelv ligger langt nord og har strenge vintre i dag. Også i fremtidens klima vil det være stabilt

isdekke om vinteren, men isleggingen starter anslagsvis en måned senere og isløsningen

kommer anslagsvis en måned tidligere. Det forventes 47 til 66 færre døgn med mulighet for

islegging. Selv for en elv med mye grunnvann vil det være mulighet for islegging i rundt 90

døgn, eller omtrent som for en elv med lite grunnvann i Gjerstad i dag.

Tabell 2.3.1 Middel av antall døgn pr. år for hver simulering hvor døgnmiddelet av vanntemperaturen

er under 0,1°C, og endringer fra dagens til fremtidens klima.

Hadley Echam Minking 1961-1990 til 2071-2100

1961-1990 2071-2100

1961-1990 2071-2100 Hadley Echam

Utslippscenario: Kontroll A2 B2 Kontroll B2 A2 B2 B2

Nausta

Lite grv.

Mye grv.

60

44

25

14

29

18

57

42

29

17

35

30

31

26

28

25

Gjerstad

Lite grv.

Mye grv.

84

55

32

12

37

15

87

62

42

19

52

43

47

40

45

43

Karpelv

Lite grv.

Mye grv.

172

152

118

86

125

94

171

150

125

88

54

66

47

58

46

62

2.3.3 Nøyaktighet

De simulerte vanntemperaturene ble sammen med vannføringen brukt som input i laksemodellen.

Vanntemperaturene er generert fra simulerte lufttemperaturer og klimadata. De vil ikke

gjenskape vanntemperaturene eksakt, men vanntemperaturene vil ha realistiske variasjoner

både på en tidsskala av noen dager og av sesongvariasjoner. Siden den samme metoden er

brukt for å generere fremtidens klima har vi god tro på at endringene i vanntemperatur blir

beskrevet forholdsvis nøyaktig. Litt større usikkerhet er knyttet til endringer i isforholdene.

32

More magazines by this user
Similar magazines