Views
2 years ago

Huggen sten i Storvretabygdens höglänta skogsmarker Del II Borrat stenmaterial Windahl 2016

Register Inledning: Om

Register Inledning: Om Stenborrning s. 5 - 6 Kap.1 : Borrännor - synliga och nästan osynliga s. 7 - 25 Kap.2 : Klyvhålsplatser - för husbehov eller … ? s. 26 - 46 Kap.3 : Borrännemonument s. 47 - 81 Kap. 3.1. Exempel på borrännemonument s. 50 - 58 Kap. 3.2. Den borrade stensuggan i Storskogen s. 59 - 74 Kap. 3.3. Stenskeppet i Stenkullen s. 75 - 81 Kap.4 : På spaning efter gamla borrännor s. 82 -149 Kap. 4.1. Husgrunder s. 84 - 90 Kap. 4.2. Gamla grindstolpar s. 91 - 97 Kap..4.3. Kvarnanläggningar s. 98 - 109 Kap. 4.4. Försvarsanläggningar s. 110 - 125 Kap. 4.5. Kyrkomiljöer s. 126 - 149 Kap.5: Tre minnesmonument över stenröjarnas hedervärda insatser – och en annan typ av stenborrning s. 150 - 170 Kap. 5.1. Heder åt stenröjarna - en annan typ av stenborrning s. 151 - 153 Kap. 5.2. Tre fältnära röjstensmonument s. 154 - 170 Kap.6 : Avslutning s. 171 - 173 Kap. 5.2.1. Stenröjarnas konstverk vid fältkanten i Årby s. 155 - 158 Kap. 5.2.2. Det flerfunktionella monumentet på slätten före Ängeby s. 159 - 165 Kap. 5.2.3. Det vackraste slättmonumentet s. 166 - 170

Inledning Om stenborrning Stenhuggning är sannolikt en urgammal verksamhet. Med den har antagligen ändrat karaktär många gånger under sin utvecklingshistoria. Stenhuggningen har påverkats när religion och begravningsskick förändrats. Bronsålderns välvda gravhögar med kärnrösen och kantkedjor av sten har säkert krävt mängder av huggen sten. Också förändringar i byggnadsskick och i hushålls- och hantverksaktiviteter har spelat roll för stenhuggeriets omfattning och utformning. Behovet att stenmarkera boplatser och större territorier har också medfört att skyltblock formats med hjälp av stenhuggning. En hel del av de olika typer av skyltblock som presenterades i Del I av Huggen sten i Storvretabygdens höglänta skogsmarker (Windahl, 2016) har helt säkert formats med stenhuggning av traditionell karaktär. När nya näringar som jordbruk och boskapsskötsel växte fram uppstod behovet av huggen sten för att bygga stenhägnader, som omgärdade och skyddade odlade grödor från betande djur. Men någon gång under stenhuggeriets långa historia inträffar en viktig teknisk innovation. Sten börjar nu att klyvas med hjälp av borrteknik, där borr av hårt järn (stål) används. Det är viktigt att klargöra att borrning av spränghål (som började tillämpas under 1800-talet) är någonting annat än stenborrning för att klyva sten. Antagligen har borrning för klyvning funnits bra mycket tidigare än spränghålsborrning. Stenborrningens två olika tekniker för stenklyvning är svåra att följa bakåt. Borrning med ett enda djupt borrhål och borrning med flera grunda borrhål satta i en tät rad kan ha olika utvecklingslinjer och har kanske ganska sent förenats i ett profant stenhuggeri. Kanske har de tidigare enbart använts i ett sakralt eller i ett juridiskt (gränsmarkerande) sammanhang.

 • Page 1 and 2: Arbetsversion ! Huggen sten i Storv
 • Page 3: Huggen sten i Storvretabygdens hög
 • Page 7 and 8: Kap.1. Borrännor - synliga och nä
 • Page 9 and 10: Block, som har en borränna i en sl
 • Page 11 and 12: Två klyvtekniker med borr, som sam
 • Page 13 and 14: Block med klyborränna i bortre få
 • Page 15 and 16: Svagt markerad klyvborränna på mo
 • Page 17 and 18: Närbild på borrännan på det lil
 • Page 19 and 20: Borränna, vars överdel antagligen
 • Page 21 and 22: Svårupptäckt borränna
 • Page 23 and 24: Svårupptäckt borränna
 • Page 25 and 26: Studiet av stenar kluvna med borrkl
 • Page 27 and 28: Om klyvplatser, där stenmaterial h
 • Page 29 and 30: Att det här är en husbehovsstent
 • Page 31 and 32: Ett block har här kluvits så att
 • Page 33 and 34: Det här är en typisk liten klyvh
 • Page 35 and 36: Bilden visar en kvarsittande järnk
 • Page 37 and 38: Bilden visar ett block som spräckt
 • Page 39 and 40: Här har faktiskt en liten och oans
 • Page 41 and 42: Här ser vi baksidan på det block,
 • Page 43 and 44: Vackert stentägtsblock, som på de
 • Page 45 and 46: Man skulle gärna ha velat vara med
 • Page 47 and 48: Kap.3. Borrännemonument
 • Page 49 and 50: Och hur ska vi egentligen uppfatta
 • Page 51 and 52: På en stenfylld verksamhetsyta i a
 • Page 53 and 54: Den stora stenkolossen i ett skogsp
 • Page 55 and 56:

  Bilden visar en mycket vackert arra

 • Page 57 and 58:

  Den här uppställda stenskivan med

 • Page 59 and 60:

  Kap. 3.2. Den borrade stensuggan i

 • Page 61 and 62:

  Inledning Klyvhålsplatser i den h

 • Page 63 and 64:

  Gränsmonumenthyposen Nej, det mest

 • Page 65 and 66:

  Att tala förstånd med en borrad s

 • Page 67 and 68:

  Samma block, som på föregående b

 • Page 69 and 70:

  Bild från den lägre liggande sten

 • Page 71 and 72:

  Cirka två hundra meter från stens

 • Page 73 and 74:

  Spetsigt tillhugget block med borr

 • Page 75 and 76:

  Kap. 3.3. Stenskeppet i Stenkullen

 • Page 77 and 78:

  Stenskeppet i Stenkullen I stenkull

 • Page 79 and 80:

  Efterskrift. Först långt efter de

 • Page 81 and 82:

  Block från ”stenskeppet” som u

 • Page 83 and 84:

  Det med borrteknik kluvna stenmater

 • Page 85 and 86:

  Ovanför kvarnen - på Östaåsen m

 • Page 87 and 88:

  Bilden visar en av hörnstenarna i

 • Page 89 and 90:

  Under en cykeltur mellan Årby och

 • Page 91 and 92:

  Kap.4.2. Gamla grindstolpar Exempel

 • Page 93 and 94:

  Ännu en grindstolpe från Biskops

 • Page 95 and 96:

  Grindstolpe med spetsig topp i Lill

 • Page 97 and 98:

  Grindstolpe med klyvborrännor i sk

 • Page 99 and 100:

  Information om Ekeby kvarn från n

 • Page 101 and 102:

  Det kan ju hända att man vid tegel

 • Page 103 and 104:

  Borrhål och borränna i brofäste

 • Page 105 and 106:

  Strömstaren är en trogen gäst vi

 • Page 107 and 108:

  Klyvborränna (nästan helt dold i

 • Page 109 and 110:

  Ovanför kvarnbyggnaden finns flera

 • Page 111 and 112:

  Första upptäckta borrännemärkta

 • Page 113 and 114:

  Andra upptäckta block med klyvborr

 • Page 115 and 116:

  Jag skulle bli förvånad om man l

 • Page 117 and 118:

  Det här rektangulära blocket har

 • Page 119 and 120:

  Uppförstorad bild av borrännefrag

 • Page 121 and 122:

  I ett godtyckligt segment (av den s

 • Page 123 and 124:

  Synen tolkar inte alltid märken i

 • Page 125 and 126:

  Stentrappans sidor - innanför slot

 • Page 127 and 128:

  Strävpelare vid Gamla Uppsala kyrk

 • Page 129 and 130:

  Borränna på stenblock i strävpel

 • Page 131 and 132:

  Klockstapel och gamla gravstenar vi

 • Page 133 and 134:

  Lång, tydlig klyvborränna i klock

 • Page 135 and 136:

  Klyvborrännor i övre kanten på s

 • Page 137 and 138:

  Närbild av klyvborrännor i stentr

 • Page 139 and 140:

  Borrännor på överdelen av gravst

 • Page 141 and 142:

  Klyvborränna högst upp på gravst

 • Page 143 and 144:

  Erik Wrangels och Elisabeth von Ros

 • Page 145 and 146:

  Borrännor på trappsteg och sidste

 • Page 147 and 148:

  Kyrkogårdsmuren vid Lena kyrka

 • Page 149 and 150:

  Borränna på sten i kyrkogårdsmur

 • Page 151 and 152:

  Kap. 5.1. Heder åt stenröjarna -

 • Page 153 and 154:

  Dubbat block, som forslats bort fr

 • Page 155 and 156:

  Kap. 5.2.1. Stenröjarnas konstverk

 • Page 157 and 158:

  Vackert block med slät exponerings

 • Page 159 and 160:

  Kap. 5.2.2. Det flerfunktionella mo

 • Page 161 and 162:

  Den vackra stenanläggningen på en

 • Page 163 and 164:

  Dubbat röjblock, som lyfts upp på

 • Page 165 and 166:

  Ytterligare ett dubbat röjblock i

 • Page 167 and 168:

  Kap. 15.1. Det vackraste slättmonu

 • Page 169 and 170:

  De två centrala blocken, som bygge

 • Page 171 and 172:

  Kap. 6 Avslutande synpunkter

 • Page 173 and 174:

  Som jag tidigare påpekat är det v

 • Page 175:

  Huggen sten i Storvretabygdens hög

Spännande stenplatser i Storvretabygden. Galmmal kultursten och stenhuggning. Del 2 Borrkluvet stenmaterial. Sven-Inge Windahl 2018
SMHI Sten Bergström
"Hvitæ sten" i 1000-talets gräns mot Danmark
Översiktlig plan för åtgärder