09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

REKRUTACJA

LICEUM

W ŁASZCZOWIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Stanisława Kostki Starowieyskiego

ul. Chopina 8, tel. 84 661 10 33

godz. 15.00

DZIEŃ OTWARTY

ON LINE 28 KWIETNIA

PROFIL:

Mundurowy

Matematyczno-techniczny

Dziennikarsko-Humanistyczny

Medyczno-przyrodniczy

Psychologiczno-pedagogiczny

Prawniczy

własny

Darmowy dowóz uczniów do szkoły

Stypendia już od 1 klasy

(nawet 200 PLN/m-c)

Wymiany

międzynarodowe

www.zsp.laszczow.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!