09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CENTRUM KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO

I USTAWICZNEGO

w Zamościu

ul. Partyzantów 14

tel. 84 62 713 60

tel. kom. 533 48 48 48

www.ckziu.zamosc.pl

e-mail: centrum@ckziu.zamosc.pl

CKZiU to:

Liceum Ogólnokształcące

(po ZSZ, Gimnazjum, SP)

Branżowa Szkoła II stopnia

Szkoły Policealne

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Oferujemy wiele

ciekawych zawodów

50% zajęć

przez internet

Szkoły Stacjonarne

BEZPŁATNE ZAJĘCIA

TRZY DNI W TYGODNIU

Szkoły Zaoczne

BEZPŁATNE ZAJĘCIA

DWA DNI W TYGODNIU

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!