09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

II LICEUM

SZKOŁĄ

DLA CIEBIE

Stawiamy na ROZWÓJ,

WSPARCIE i KREATYWNOŚĆ

Dlaczego II LO?

Życzliwa atmosfera

Stwarzanie warunków do rozwoju

Największa w mieście oferta języków

obcych: angielski, niemiecki, hiszpański,

francuski, włoski, rosyjski i łacina

Atrakcyjne projekty i konkursy

Innowacje pedagogiczne

Wymiany międzynarodowe

Erasmus+

Współpraca z sześcioma

uczelniami wyższymi

Wolontariat,

akcje charytatywne

Dobra baza i lokalizacja

Bezpieczeństwo

KLASY:

2 Matematyczno-informatyczna

2 Językowa

2 Humanistyczna

2 Europejska

2 Biologiczno-chemiczna

2 Menadżerska

ZAPRASZAMY

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

ul. Partyzantów 68, 22-400 Zamość

www.2lozamosc.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!