09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nowy budynek w nowym

miejscu. Duży, przestronny,

nowocześnie wyposażony,

w dogodnej lokalizacji

w centrum miasta.

Świetnie i nowocześnie

wyposażona pracownia

komputerowa ze stanowiskiem

dla każdego ucznia.

Nowocześnie wyposażona

Pracownia językowa ze

stanowiskiem dla każdego

ucznia.

Sala gimnastyczna

przystosowana do gry w siatkówkę,

koszykówkę i piłkę nożną.

Siłownia wyposażona

w najnowocześniejszy sprzęt

do ćwiczeń.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!