09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SZKOŁA PODSTAWOWA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

im. prof. Zofii Sękowskiej

w Hrubieszowie

Strona fb: https://www.facebook.com/pzpshrubieszow

ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 24 55

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!