Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Afişarea duratei şi

Afişarea duratei şi informaŃiilor de redare Reglarea imaginii şi sunetului fişierelor video PuteŃi verifica informaŃiile titlului, inclusiv rata de transmisie video, etc. ApăsaŃi „DISPLAY” (afişare). InformaŃiile afişate diferă în funcŃie de tipul de disc sau de aparat. Exemplu: La redarea unui BD-ROM Pentru a regla imaginea 1 ApăsaŃi „OPTIONS” (opŃiuni) în timpul redării. Va apărea meniul de opŃiuni. 2 SelectaŃi „Video Settings” (setări video) folosind şi apoi apăsaŃi ENTER. Va apărea meniul „Video Settings” (setări video). Unghiul curent selectat Numărul sau numele titlului Setarea curentă pentru audio sau subtitlu FuncŃii disponibile ( unghi / audio / subtitrare) InformaŃii de redare Afişează tipul de disc/modul de redare/codecul video/rata de biŃi/bara stării de redare/durata de redare (durata rămasă*) RezoluŃia de ieşire / FrecvenŃa video *Se afişează când apăsaŃi în mod repetat „TIME” (timp). • PuteŃi verifica informaŃiile de redare şi în ecranul panoului frontal (pagina 13). • ApăsaŃi „SUBTITLE” (Subtitrare), „AUDIO” sau „ANGLE” (Unghi) pentru a comuta pe fiecare setare. 3 SelectaŃi un element folosind tastele şi apoi apăsaŃi ENTER. Configurările implicite sunt subliniate. Elemente Detalii Picture Quality Mode (mod calitate imagine)(Standard/ Brighter Room(cameră luminoasă) Theatre Room (sală de cinema) FNR (Off/Auto) BNR (Off/Auto) MNR (Off/Auto Selectează setările de imagine pentru medii cu luminozitate diferită. Reduce zgomotele aleatoare ce apar în imagine. Reduce zgomotele în bloc tip mozaic din imagine. Reduce zgomotele minore din jurul imaginii (zgomot de „ŃânŃar”) 5 SelectaŃi sau reglaŃi setările folosind şi apăsaŃi ENTER. Pentru a regla alte elemente, repetaŃi paşii 3 şi 4. • SetaŃi imaginea televizorului pe „Standard” înainte de a schimba setările „Picture Quality Mode” (mod calitate imagine). • OpŃiunea „Video Settings” (setări video) nu este disponibilă când televizorul conectat este setat pe modul Teatru (pagina 18). • În funcŃie de disc sau de scena redată, este posibil ca efectele „FNR”, „BNR” sau „MNR” să fie greu de perceput. 38

Pentru a regla caracteristicile audio 1 ApăsaŃi „OPTIONS” (opŃiuni) în timpul redării. Va apărea meniul de opŃiuni. 2 SelectaŃi „Audio Settings” (setări audio) folosind şi apoi apăsaŃi ENTER. Va apărea meniul „Audio Settings” (setări audio). Redarea CD-urilor şi pieselor audio MP3 * 1 BD-RE/BD-R ce conŃin piese audio MP3 * 2 DVD-ROM şi DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R ce conŃin piese audio MP3 * 3 CD-ROM şi CD-RW/CD-R ce conŃin piese audio MP3 3 SelectaŃi un element folosind şi apoi apăsaŃi ENTER. Setările implicite sunt subliniate. Elemente AV SYNC (sincronizare AV) (scurtă) 0 ~ 120 msec (lungă) „Audio Filter” (filtru audio) (doar pentru semnalele audio analogice) Detalii Reglează decalajul dintre imagine şi sunet, decalând sunetul faŃă de imagine (cu 0-120 milisecunde). • Accentuat: Oferă o gamă amplă de frecvenŃe şi senzaŃii spaŃiale. În mod normal se va selecta această opŃiune. • Lent: Oferă un sunet neted şi cald. 4 SelectaŃi sau reglaŃi setările folosind şi apăsaŃi ENTER. Pentru a regla alte elemente, repetaŃi paşii 3 şi 4. • FuncŃia „filtru audio” nu este operabilă pentru semnalele audio digitale transmise prin mufele HDMI OUT / DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (ieşire HDMI / ieşire digitală (optică/coaxială)). • Este posibil ca schimbarea setării „Filtru audio” să aibă un efect prea mic, în funcŃie de disc sau de mediul de redare. 1 IntroduceŃi un CD. Va apărea ecranul de redare muzică. 2 ApăsaŃi . Va începe redarea. Pentru a selecta o piesă de pe CD 1 ApăsaŃi „HOME” (acasă). 2 SelectaŃi (muzică) folosind . 3 SelectaŃi şi apăsaŃi ENTER. Va apărea lista de muzică. 4 SelectaŃi o piesă folosind şi apăsaŃi sau ENTER. Pentru a selecta un album sau o piesă MP3 1 IntroduceŃi un disc ce conŃine piese audio MP3. 2 SelectaŃi (muzică) folosind . 3 SelectaŃi şi apăsaŃi ENTER. Va apărea lista de albume şi piese. Pentru a reda tot discul, apăsaŃi în loc de ENTER. 4 SelectaŃi un album sau o piesă folosind şi apăsaŃi ENTER. Când selectaŃi un album, selectaŃi o piesă din album folosind şi apăsaŃi sau ENTER. Pentru a reda tot albumul, selectaŃi albumul şi apăsaŃi . 39