Views
9 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Indicatoare ºi mesaje

Indicatoare ºi mesaje de avertizare Afiºaj de autodiagnosticare / Indicatori de avertizare Dacã indicatorii apar pe ecranul LCD verificaþi urmãtoarele. Unele simptome pot fi rezolvate chiar de dvs. Dacã problema persistã cu toate cã aþi încercat de mai multe ori soluþiile sugerate, contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony autorizat. C : (sau E : ) ss : ss (Afiºaj de autodiagnosticare) C : 04 : ss • Este utilizat un acumulator care nu este “InfoLITHIUM”. Folosiþi un acumulator “InfoLITHIUM”(pag. 112). • Cuplaþi ferm conectorul DC al adaptorului de reþea la mufa DC IN a staþiei Handycam sau a camerei video (pag. 13). C : 13 : ss / C : 32 : ss • Decuplaþi sursa de alimentare. Reconectaþi-o ºi acþionaþi din nou camera video. • Reporniþi camera video. E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss/ E:94:ss • A apãrut o disfuncþionalitate pe care nu o puteþi rezolva dvs. Contactaþi un dealer local Sony sau un service Sony autorizat. Aduceþi la cunoºtinþa specialiºtilor codul de 5 caractere ce începe cu litera “E”, care a fost afiºat. 101-0001(Indicator de avertizare referitor la fiºiere) Indicatorul clipeºte rar : • Fiºierul este deteriorat. • Fiºierul nu poate fi citit. (Indicator de avertizare referitor la hard diskul camerei)* Indicatorul clipeºte des : • Este posibil sã fi apãrut o problemã legatã de hard diskul camerei. (Indicator de avertizare referitor la hard diskul camerei)* Indicatorul clipeºte des : • Hard diskul este complet ocupat. • Este posibil sã fi apãrut o problemã legatã de hard diskul camerei. E (Indicator de avertizare privind nivelul energiei acumulatorului) Indicatorul clipeºte rar : • Acumulatorul este aproape consumat. • În funcþie de condiþiile de funcþionare sau de starea acumulatorului, indicatorul E poate fi afiºat intermitent chiar dacã perioada rãmasã de funcþionare este de încã 20 de minute. (Indicator de avertizare privind temperatura ridicatã) Indicatorul clipeºte rar : • Temperatura camerei creºte. Opriþi camera ºi lãsaþi-o o vreme într-un loc rãcoros. Indicatorul clipeºte des*: • Temperatura camerei este extrem de ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o o vreme într-un loc rãcoros. (Indicator de avertizare privind temperatura scãzutã)* Indicatorul clipeºte des : • Temperatura camerei este extrem de scãzutã. Duceþi camera într-un loc încãlzit. (Indicator de avertizare relativ la “Memory Stick Duo”) • Nu este introdusã nici o unitate “Memory Stick Duo” în aparat (pag. 27). 104

(Indicator de avertizare privind formatarea “Memory Stick Duo”)* • Cardul “Memory Stick Duo” este deteriorat. • Cardul “Memory Stick Duo” nu este corect formatat (pag. 50, 111). (Indicator de avertizare relativ la o unitate de memorie “Memory Stick Duo” incompatibilã)* • În aparat este introdus un card de memorie “Memory Stick Duo” incompatibil (pag. 111). - (Indicator de avertizare privind protejarea la scriere a memoriei “Memory Stick Duo”)* • Clapeta de protejare la scriere a memoriei “Memory Stick Duo” este în poziþia blocat (pag. 111). • Accesul la cardul “Memory Stick Duo” a fost restricþionat cu un alt echipament. (Indicator de avertizare cu privire la bliþ) Indicatorul clipeºte des* : • Existã o problemã legatã de bliþ. (Indicator de avertizare cu privire la agitarea camerei) • Cantitatea de luminã nu este suficientã, astfel cã apar cu uºurinþã miºcãri involuntare ale camerei. Folosiþi bliþul. • Camera video este instabilã, aºa cã apar cu uºurinþã miºcãri involuntare ale camerei. Þineþi camera nemiºcatã, cu ambele mâini ºi înregistraþi imaginea. Indicatorul de avertizare cu privire la agitarea camerei nu dispare însã. (Indicator de avertizare cu privire la senzorul de cãdere) • Funcþia senzor de cãdere (pag. 64) este activatã ºi a detectat cãderea camerei. De aceea, camera efectueazã anumite operaþii pentru a proteja hard diskul. În consecinþã, înregistrarea / redarea pot fi dezactivate. • Funcþia senzor de cãdere nu garanteazã protecþia hard diskului în orice situaþie posibilã. Utilizaþi camera în condiþii de stabilitate. * Se aude o melodie când indicatorii de avertizare apar pe ecran. Descrierea mesajelor de avertizare Dacã sunt afiºate mesajele prezentate în continuare, urmaþi instrucþiunile de mai jos : x Hard disk Movie folder full. Cannot record movies. (Directorul de filme este complet ocupat. Nu se pot înregistra filme.) • ªtergeþi imaginile care nu sunt necesare (pag. 38) sau efectuaþi operaþia [ FORMAT] (pag. 49). HDD format error. (Eroare de formatare a hard diskului.) • Hard diskul camerei este reglat în mod diferit faþã de formatul implicit. Efectuarea operaþiei [ FORMAT] (pag. 49) poate conduce la posibilitatea de folosire a camerei, însã va ºterge toate datele conþinute de hard disk. Data error. (Eroare legatã de date.) • A survenit o eroare în timpul citirii sau inscripþionãrii datelor pe hard disk. Aceasta poate apãrea când supuneþi camera la ºocuri repetate. 105