Views
6 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Folosirea bliþului –

Folosirea bliþului – DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Indicator luminos de bliþ Bliþ Înregistrarea fotografiilor la calitate superioarã în cursul filmãrii (Dual Rec) – la modelele DCR-SR190E/ SR200E/SR290E/SR300E Puteþi înregistra fotografii de înaltã rezoluþie în cursul înregistrãrii unui film pe hard disk. Apãsaþi de mai multe ori pe (bliþ) pentru a selecta una dintre variantele disponibile. Nici un indicator afiºat (bliþ declanºat automat) : Bliþul se declanºeazã automat în cazurile în care nu este suficientã luminã în jur. r (Bliþ forþat) : Este utilizat întotdeauna bliþul, indiferent de luminozitatea spaþiului în care are loc înregistrarea. r (Fãrã bliþ) : Se înregistreazã fãrã bliþ. b Note • Distanþa recomandatã pentru înregistrarea unui subiect în cazul când se foloseºte bliþul încorporat este cuprinsã între 0,3 m ºi 2,5 m. • Îndepãrtaþi praful de pe suprafaþa bliþului înainte de a-l folosi deoarece efectul acestuia poate fi diminuat de decolorãri sau de obturãri cauzate de praf. • Indicatorul luminos de încãrcare a bliþului clipeºte pe durata încãrcãrii ºi rãmâne aprins când încãrcarea bateriei se încheie. • Dacã folosiþi bliþul în spaþii luminoase spre exemplu când înregistraþi subiecte poziþionate contra luminii, este posibil ca acesta sã nu fie eficient. • Bliþul nu emite luminã când ataºaþi lentile de conversie sau un filtru (opþionale). z Observaþie • Puteþi modifica luminozitatea bliþului reglând nivelul bliþului [FLASH LEVEL] (pag. 59) sau puteþi evita efectul de ochi roºii folosind opþiunea [REDEYE REDUC] (pag. 59). 26 1 Rotiþi comutatorul POWER pânã ce indicatorul (Film) se aprinde ºi apãsaþi butonul START / STOP pentru a începe filmarea. 2 Apãsaþi complet butonul PHOTO. Dupã începerea înregistrãrii ºi înainte de a o încheia, puteþi selecta pânã la 3 cadre de fotografie de pe film. Careurile de culoare portocalie indicã numãrul de imagini înregistrate. Când înregistrarea se încheie, culoarea devine portocaliu. 3 Apãsaþi butonul START / STOP pentru a încheia înregistrarea filmului. Fotografiile surprinse apar una câte una, dupã care sunt înregistrate. Când dispare simbolul , fotografia a fost înregistratã. b Note • Când înregistraþi fotografii pe “Memory Stick Duo”, nu scoateþi cardul din aparat înainte de încheierea înregistrãrii filmului ºi a inscripþionãrii imaginilor pe “Memory Stick Duo”. • Nu puteþi folosi bliþul în timpul înregistrãrii duale.

z Observaþii • Fotografiile sunt înregistrate la urmãtoarele dimensiuni în cursul înregistrãrii duale : DCR-SR190E/SR200E : – 2,3M (16:9 panoramic) – 1,7 M (4:3) DCR-SR290E/SR300E: – 4,6M (16:9 panoramic) – 3,4 M (4:3). • Puteþi înregistra fotografii în timpul stãrii de aºteptare în acelaºi mod ca atunci când comutatorul POWER este în poziþia (foto). Puteþi de asemenea sã înregistraþi folosind bliþul. Înregistrarea fotografiilor pe un card “Memory Stick Duo” Puteþi schimba suportul de înregistrare a fotografiilor ºi sã le inscripþionaþi pe un card “Memory Stick Duo”. În varianta stabilitã implicit, fotografiile sunt înregistrate pe hard diskul camerei. Puteþi folosi pentru aceastã camerã video numai carduri “Memory Stick Duo” marcate cu inscripþiile sau (pag. 111). Camera va reveni la starea de aºteptare pentru înregistrare. Dacã selectaþi [MEMORY STICK], pe ecran apare simbolul . Pentru a scoate cardul “Memory Stick Duo” Deschideþi panoul LCD ºi apãsaþi uºor, cu o singurã miºcare, cardul “Memory Stick Duo”. b Note • Nu încercaþi sã scoateþi forþat cardul “Memory Stick Duo” din aparat deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi. • Dacã indicatorul luminos ACCES este aprins sau clipeºte, înseamnã cã aparatul citeºte sau inscripþioneazã date. Nu agitaþi camera, nu opriþi alimentarea, nu scoateþi cardul “Memory Stick Duo” ºi nici nu decuplaþi acumulatorul deoarece datele de imagine vor fi deteriorate. • Dacã introduceþi cardul “Memory Stick Duo” în slot în poziþie greºitã, este posibil sã se deterioreze cardul, slotul sau datele de imagine. z Observaþie • Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate variazã în funcþie de calitatea imaginilor ºi de dimensiunea acestora. Pentru detalii, consultaþi pagina 57. Înregistrarea în spaþii întunecoase (NightShot plus / NightShot) Indicator luminos ACCES (“Memory Stick Duo”) La modelele DCR-SR32E / SR42E / SR52E / SR62E /SR72E / SR82E : Deschideþi panoul LCD, apoi introduceþi cardul “Memory Stick Duo” în slotul corespunzãtor, în poziþie corectã, pânã ce se aude un clic. Pentru a schimba suportul de înregistrare a fotografiilor 1 Atingeþi (OPTION) T clapeta T [STILL MEDIA]. 2 Selectaþi suportul pe care vreþi sã stocaþi fotografiile, apoi atingeþi . Port de radiaþii infraroºii Puneþi comutatorul NIGHTSHOT PLUS în poziþia ON. (Apare simbolul .) 27