Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Oznámenie > n168 N

Oznámenie > n168 N Oznámenie © 2010 Sony Corporation. Všetky práva vyhradené. Táto príručka a v nej popísané programové vybavenie sa nesmie, či už vcelku, alebo po častiach, kopírovať, prekladať ani prevádzať do akejkoľvek strojom čitateľnej podoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Vo vzťahu k tejto príručke, programovému vybaveniu ani iným takýmto informáciám neposkytuje spoločnosť Sony Corporation žiadne záruky a výslovne odmieta akékoľvek implicitné záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. V žiadnom prípade spoločnosť Sony Corporation nezodpovedá za akékoľvek náhodné, následné ani špeciálne škody, či už založené na porušení práva, zmluve, alebo iných skutočnostiach, vyvstávajúce z alebo v súvislosti s touto príručkou, programovým vybavením alebo inými tu obsiahnutými informáciami alebo ich použitím. V príručke sa neuvádzajú označenia ani ®. Spoločnosť Sony Corporation si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať akékoľvek zmeny tejto príručky alebo informácií v nej obsiahnutých bez upozornenia. Na programové vybavenie uvedené v tejto príručke sa vzťahujú podmienky samostatnej licenčnej zmluvy koncového používateľa. Spoločnosť Sony Corporation nezodpovedá a neodškodní vás za žiadnu stratu záznamov uložených v počítači, na externom záznamovom médiu či v záznamových zariadeniach, za žiadne súvisiace straty (vrátane prípadov, keď sa záznamy nevytvoria napríklad z dôvodu zlyhania počítača) ani za situácie, keď sa obsah záznamu vymaže alebo poškodí v dôsledku zlyhania alebo opravy počítača. Spoločnosť Sony Corporation za žiadnych okolností neobnoví obsah zaznamenaný v počítači, na externom záznamovom médiu či v záznamových zariadeniach ani nevytvorí kópiu tohto obsahu.

n © 2010 Sony Corporation