Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 90 N Nastavenie hesla Nastavením hesla môžete počítač chrániť pred neoprávneným prístupom. Používateľ musí heslo zadať po zapnutí počítača alebo po návrate počítača do štandardného režimu z režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku. ! Heslo nezabudnite. Heslo si zapíšte a uložte na bezpečné miesto. Typ hesla Heslo pri zapnutí Popis Pomocou funkcií systému BIOS môžete nastaviť dva typy hesla: - Heslo počítača: umožňuje používateľom s oprávneniami správcu zmeniť všetky nastavenia na konfiguračnej obrazovke systému BIOS, ako aj spustiť počítač. - Heslo používateľa: umožňuje bežným používateľom zmeniť niektoré nastavenia systému BIOS, ako aj spustiť počítač. Na nastavenie hesla používateľa musíte najprv nastaviť heslo počítača. ✍ Výzva na zadanie hesla pri zapnutí sa zobrazí pri spustení počítača po zobrazení loga VAIO. ! Ak zabudnete heslo počítača, heslo sa musí vynulovať. Táto služba je spoplatnená. Ak potrebujete vynulovať heslo, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony. Informácie, ako nájsť najbližšie stredisko alebo zástupcu, sú uvedené v časti Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5). Heslo používateľa môžete vynulovať na obrazovke s nastaveniami systému BIOS, a to zadaním hesla počítača. Heslo systému Windows Umožňuje používateľom prihlásiť sa v počítači a chrániť jednotlivé používateľské kontá pomocou vlastného hesla. ✍ Výzva na zadanie hesla systému Windows sa zobrazí po výbere vášho používateľského konta.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Nastavenie hesla n 91 N Nastavenie hesla pri zapnutí Ako pridať heslo pri zapnutí (heslo počítača) 1 Zapnite počítač. 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2. 3 Stlačením klávesu < alebo , vyberte položku Security. Zobrazí sa karta Security. Vyberte položku Set Machine Password a potom stlačte kláves Enter. 4 Na obrazovke na zadanie hesla dvakrát zadajte heslo a stlačte kláves Enter. Heslo môže byť dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier). 5 Zvoľte možnosť Password when Power On pod položkou Security a stlačte kláves Enter. 6 Zmeňte nastavenie z Disabled na Enabled. 7 Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.