Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI

Ketvirtasis darbotvarkës klausimas – Europos Sàjungos

reikalø koordinavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybëje

modelio pristatymas. Ðá klausimà Komiteto

nariams pristatë Lietuvos Respublikos Vyriausybës

kanclerio pavaduotojas Europos Sàjungos reikalams

Petras Auðtrevièius. Komiteto nariai buvo supaþindinti

su Europos Sàjungos dokumentø gavimo, registravimo,

kaupimo ir paskirstymo Lietuvos institucijose tvarka.

Sausio 21 d. Uþsienio reikalø komitetas svarstë Lietuvos

Respublikos ástatymo „Dël tarptautinës konvencijos

dël kovos su pinigø padirbinëjimu ir jos protokolø

ratifikavimo“ projektà Nr. IXP-3138, su kuriuo supaþindino

komiteto iðvadø rengëjas Gediminas Kirkilas ir Vidaus

reikalø ministerijos sekretorë Rasa Budbergytë.

Ástatymo projekto tikslas – ratifikuoti Tarptautinæ konvencijà

dël kovos su pinigø padirbinëjimu, pasiraðytà

1929 m. balandþio 20 d. Þenevoje, ir jos protokolus, tuo

patvirtinant Lietuvos Respublikos ásipareigojimà tarptautiniu

mastu kovoti su pinigø padirbinëjimu. Tai leidþia

Lietuvos Respublikai prisijungti prie daugiaðaliø kovos

su pinigø padirbinëjimu dokumentø. Kartu bus praplësta

galiojanti teisinë bazë tarptautiniam bendradarbiavimui

iðaiðkinant, patraukiant baudþiamojon atsakomybën

bei iðduodant asmenis, susijusius su pinigø padirbinëjimu.

Komiteto nariai ástatymo projektui po svarstymo

vienbalsiai pritarë.

Antràjá darbotvarkës klausimà – Ástatymo dël Konvencijos

dël elektroniniø nusikaltimø ratifikavimo projektà

Nr. IXP-3098 ES pristatë komiteto iðvadø rengëjas

Gediminas Kirkilas, teisingumo viceministras Gintaras

Ðvedas ir Policijos Generalinio komisaro pavaduotojas

Stanislovas Liutkevièius. Teikiama ratifikuoti Konvencija

priskiriama prie tarptautiniø dokumentø, skirtø

kovai su organizuotu nusikalstamumu, sukèiavimu

bei korupcija, pagal Europos Sàjungos acquis sàraðà.

Konvencija nustato reikalavimus Konvencijos Ðalimis

tapusiø valstybiø procesinëms teisës normoms, ápareigoja

imtis priemoniø, bûtinø operatyviai iðsaugoti laikomus

kompiuterinius, srauto duomenis, juos atskleisti

ar pateikti, surinkti srauto duomenis realiuoju laiku,

áraðyti tokius duomenis ir pan. Pastarøjø proceso veiksmø

atlikimas siejasi su pagrindinëmis þmogaus teisëmis

ir laisvëmis, jø apsauga. Todël pati Konvencija numato,

kad minëtø veiksmø atlikimas turi bûti suderintas

su pagrindiniais tarptautiniais dokumentais þmogaus

teisiø ir laisviø apsaugos srityje. Atsiþvelgiant á spaudoje

kilusià diskusijà dël vaikø teisiø apsaugos, komitetas

dar kartà apsvarstë ástatymo projektà ir nutarë atsisakyti

kai kuriø dviprasmiðkai interpretuojamø iðlygø bei

patobulinti ðá projektà, o taip pat praðyti Teisës ir teisëtvarkos

komiteto patikslinti Lietuvos Baudþiamojo

Kodekso 309 str. pagal Uþsienio reikalø komiteto patobulintà

ástatymo projektà.

80 SEIMO KRONIKA NR. 2 (276)

2004. 01. 25

Treèiàjá darbotvarkës klausimà – Ástatymo dël Europos

konvencijos dël savitarpio pagalbos baudþiamosiose

bylose antrojo papildomo protokolo ratifikavimo

projektà Nr. IXP-3165 ES pristatë komiteto iðvadø rengëjas

Vaclovas Stankevièius ir teisingumo viceministras

Gintaras Ðvedas. Protokolas priklauso Europos Sàjungos

acquis bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus

reikalø srièiai. Jo tikslas –patobulinti ir papildyti tam

tikrus 1959 metais balandþio 20 d. Strasbûre priimtos

Konvencijos dël savitarpio pagalbos baudþiamosiose bylose,

taip pat 1978 m. kovo 17 d. Strasbûre priimto jos

Papildomo protokolo aspektus. Atsiþvelgiant á Konvencijos

valstybiø bei Protokolo dalyviø teisiniø sistemø

skirtumus ir kiekvienos valstybës vidaus teisës ypatumus,

Lietuva priëmë iðlygà dël dokumentø áteikimo paðtu

pagal Protokolo 16 str. Be to, baudþiamojo proceso

kodekso 67 str. 4 d. numato, kad uþsienio valstybiø teismø,

prokuratûros ir ikiteisminio tyrimo ástaigø pareigûnams

Lietuvos Respublikos teritorijoje leidþiama atlikti

proceso veiksmus tik Lietuvos Respublikos tarptautinëje

sutartyje numatytais atvejais ir dalyvaujant

Lietuvos Respublikos pareigûnams. Todël Lietuva priëmë

iðlygà dël Protokolo 17 str. 2 dalies. Siekiant uþtikrinti

Lietuvos pateiktø duomenø tinkamà apsaugà,

atsiþvelgiant á ðio Protokolo 26 str. 5 d., Lietuva pareiðkë,

kad ji neleidþia naudoti kitai Ðaliai perduotø asmens

duomenø ðio straipsnio 1 d. iðvardintais tikslais be iðankstinio

Lietuvos sutikimo. Komiteto nariai ástatymo

projektui po svarstymo pritarë vienbalsiai.

Ketvirtàjá darbotvarkës klausimà – Ástatymo dël „Lietuvos

Respublikos dalyvavimo Europos Sàjungos vadovaujamose

pajëgose (ESVP) Buvusiojoje Jugoslavijos

Respublikoje Makedonijoje ratifikavimo“ projektà Nr.

IXP-3166 pristatë komiteto iðvadø rengëjas Vaclovas

Stankevièius bei kraðto apsaugos ministro patarëjas-teisininkas

Dainius Þalimas. Teikiamo projekto tikslas – ratifikuoti

Lietuvos Respublikos ir Europos Sàjungos susitarimà

dël Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Sàjungos

vadovaujamose pajëgose Buvusiojoje Jugoslavijos

Respublikoje Makedonijoje. Europos Sàjungos Taryba

2003 m. sausio 27 d. patvirtino bendrøjø veiksmø

aktà (2003/92/CFSP), kuriuo pareiðkë, kad Europos Sàjunga,

remdamasi susitarimais su NATO ir atsiþvelgdama

á Jungtiniø Tautø Saugumo Tarybos rezoliucijà Nr.

1371, vykdys tarptautinæ karinæ operacijà Buvusiosios Jugoslavijos

Respublikos Makedonijos teritorijoje. 2003 m.

vasario 12 d. Lietuva gavo oficialø Europos Sàjungos siûlymà

savo kariniais pajëgumais prisidëti prie pirmosios

Europos Sàjungos vadovaujamos karinës operacijos. Atsiliepdamas

á pasiûlymà, 2003 m. kovo 25 d. LR Seimas

nutarimu Nr. IX-1394 priëmë sprendimà siøsti iki dviejø

Lietuvos kariø dalyvauti minëtoje operacijoje. 2003 m.

spalio 16 d. LR Seimas priëmë nutarimà Nr. IX-1787,

kuriuo pratæsë iki 5 kariø ir civiliø tarnautojø dalyvavi-

More magazines by this user
Similar magazines