Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

SEIMO POSËDÞIAI • SEIMO POSËDÞIAI • SEIMO POSËDÞIAI • SEIMO POSËDÞIAI

Vyriausybës valanda sausio 15 d. posëdyje

Á Seimo nariø klausimus: A. Kubiliaus

(dël sklypø aferos tyrimo

raidos), K. Rimðelio (dël Lietuvos

kandidatø á Europos komisarus),

D. Velièkos (dël konsulato steigimo

Barselonoje), P. Graþulio (dël instaliuotø

nenaudojamø pajëgumø apmokestinimo),

A. Kaðëtos (dël pagalbos

þemdirbiams, siekiantiems

Europos Sàjungos fondø paramos),

E. Ðablinsko (dël Vilniaus universitetinës

Raudonojo Kryþiaus ligoninës

operaciniø árangos papildomo finansavimo),

I.Degutienës (dël kai

kuriø prekiø pabrangimo), G.Kirkilo

(dël Kauno miesto problemø) – atsakë

Ministras Pirmininkas prez.

A. M. Brazauskas.

Á Seimo narës S. Burbienës klausimà

(dël Kultûros ministerijos tarnautojø

atlyginimø) ir O. Babonienës

klausimà (dël kultûros ástaigø

reikmiø finansavimo) atsakë kultûros

ministrë R. Þakaitienë, atsakymà

papildë Ministras Pirmininkas prez.

A. M. Brazauskas.

Á Seimo nario V. Þalnerausko

klausimà (dël neuniversitetiniø aukðtøjø

mokyklø) atsakë ðvietimo ir

mokslo ministras A.Monkevièius.

Á Seimo nario J. Budrevièiaus

klausimà (dël pirotechnikos priemoniø

naudojimo grieþtinimo) atsakë

vidaus reikalø ministras V. V. Bulovas.

Á Seimo nariø klausimus: V. Saulio

(dël daþyto kuro panaudojimo

tvarkos), J. Veselkos klausimà (dël

daþyto kuro panaudojimo tvarkos supaprastinimo)

ir P. Graþulio (dël instaliuotø

nenaudojamø pajëgumø) –

atsakë ûkio ministras P.Èësna.

Á Seimo nario A. Sakalo klausimus

dël Nepilnameèiø apsaugos

nuo neigiamo vieðosios informacijos

poveikio ástatymo taikymo tvarkos

ir dël Nepilnameèiø apsaugos

nuo neigiamo vieðosios informacijos

poveikio ástatymo ágyvendinimo

prieþiûros atsakë kultûros ministrë

R. Þakaitienë.

Á Seimo narës J. Juozaitienës

klausimà (dël keliø valymo ir prieþiûros

programø) atsakë susisiekimo

ministras Z. Balèytis.

104 SEIMO KRONIKA NR. 2 (276)

2004. 01. 25

A.KUBILIUS. Gerbiamasis

premjere, norëèiau jûsø paklausti dël

to garsiojo sklypø skandalo, kuris buvo

ir yra tiriamas ávairiø komisijø ir

ávairiø institucijø. Reikia pasveikinti

ir paèius socialdemokratus, kad jie

ryþosi tai daryti ir taip giliai tyrinëti.

Viskas bûtø lyg ir graþu, ir gera, taèiau

per visà Prezidento krizæ ir skandalà

ði istorija nuëjo á antrà planà,

toks vaizdas, kad viskas yra pritilæ ir

nenorima ieðkoti galutinio atsakymo.

Kyla átarimas, kad toks nenoras tirti

iki galo yra susijæs su tuo, kad tarp tø

á skandalà ásipainiojusiø asmenø yra

ir apskrièiø aukðtø vadovø. Premjere,

ar jums neatrodo, kad reikëtø tiesiog

aiðkesnës politinës valios ir aiðkesnio

ávertinimo, nepaliekant erdvës

tiems patiems populistams, kurie

labai noriai naudojasi tokia santykine

tyla ðioje istorijoje ðiandienà?

A.M.BRAZAUSKAS. Tylos nëra,

darbas vyksta toliau, gal tik ne taip

garsiai ir ne taip reklamuojama yra,

kaip kai kas norëtø. Ðiuo metu yra

parengta 12 sàraðø. Vienas sàraðas

eina á Prokuratûrà, tas, kuriame yra

baudþiamosios atsakomybës poþymiai;

antras sàraðas eina á Vyriausiàjà

etikos komisijà, tas, kuriame yra

valstybës tarnautojø paþeidimai; 10

sàraðø yra parengta kiekvienam apskrities

virðininkui, kuriø darbuotojai

yra átariami nusiþengæ taisyklëms

arba piktnaudþiavæ tarnybine padëtimi,

pasinaudodami daugiausia ástatymø

netobulumais, priimtais dar

1999 m. Þinoma, tokiø piktnaudþiavimo

elementø yra. Ðis darbas vyksta

toliau, artimiausiomis dienomis,

matyt, kad kitos savaitës pradþioje,

bus oficialus straipsnis, kurá paraðys

komisijos pirmininkas ponas Algirdas

Astrauskas. Dabar visa ði medþiaga

yra parengta, didþiulë apimtis. Ji

taip pat guli ant mano stalo. Taèiau

atskirø institucijø, ir teisësaugos institucijø,

ir kitø, vadovai turi imtis

priemoniø ir ávertinti savo pavaldiniø

arba aukðto rango pareigûnø elgesá.

Taip pat galiu praneðti, tiksliø

duomenø neturiu, èia galëtø prokuratûra

pasakyti, kad keliasdeðimt atvejø,

apie 50, man atrodo, ir daugiau,

yra uþvestos bylos, t.y. pradëtas ikiteisminis

tyrimas. Na, kokie bus rezultatai,

matysim. Èia jau prokuratûros

kompetencijos reikalas. Ðtai tokia

yra situacija. Niekas nepamirðta

ir neuþmirðta, darbas vyksta toliau.

K.RIMÐELIS. Að noriu paklausti

gerbiamojo premjero dël Lietuvos

atstovo á komisarus. Mes nekvestionuojam

gerbiamosios finansø ministrës

kandidatûros. Puikiai suprantam,

kad tai yra aukðtos lygio specialistë

ir yra ádëjusi didelá indëlá á tà procesà,

kad mes taptume Europos Sàjungos

nare. Bet, mano þiniomis, Europos

Komisija renkasi komisarus ið

keliø kandidatø. Mes pasiûlëm, kad

dël demokratijos, parodant, kad Lietuvoje

veikia demokratiniai mechanizmai,

bûtø galima pasiûlyti kelis

kandidatus. Kaip jûs manot, ar negalima

bûtø kartu pasiûlyti ir Eugenijaus

Gentvilo kandidatûros?

A.M.BRAZAUSKAS. Ið eilës

apie viskà. Að gavau pono Romano

Prodþio laiðkà. Tai buvo lapkrièio mënesio

pabaigoje ar gruodþio pradþioje.

Buvo kreiptasi tiesiai á mane, kaip

á premjerà, ir pageidavimas pateikti

kandidatûrà, vienà kandidatûrà

premjero nuoþiûra. Lietuvoje jokiais

dokumentais nëra nustatyta tvarka,

kaip tai turi bûti derinama. Darbine

tvarka klausimas yra suderintas su

Seimo Pirmininku, na, su Prezidentu.

Að manau, kad to visiðkai pakanka,

jog að ramia sàþine galëèiau pateikti

ponios Dalios Grybauskaitës

kandidatûrà. Jokiø dviejø, jokiø trijø

nëra. Tas pats yra ir dël Aukðtesniojo

teismo Liuksemburge kandidatûros,

kur reikia pristatyti vasario pabaigoje,

iki vasario 19 d., ir Þemesniojo

teismo teisëjo kandidatûros.

Ðiandien tokiø veiksmø nëra daroma.

Ieðkoma tokiø kandidatø, nes

Liuksemburge yra privaloma prancûzø

kalba kaip pirmoji kalba, nes jokiø

vertimø teismuose nëra, á jokias

kalbas, reikia mokëti prancûzø ir anglø.

Arba bent gerai, tvirtai prancûzø.

Ir dar vienas, tai auditoriaus. Reikalavimai

keliami labai aukðti, ypaè

kalbai keliami aukðti reikalavimai,

taip pat kaip ir komisarui.

More magazines by this user
Similar magazines