Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

opinieProfiel van de ondernemingenDe activiteiten lijden onder de crisisBijna 40 % van de ondernemingen die met moeilijkheden te kampenhebben, komen uit de dienstensector. Dat is een onmiddellijkgevolg van de economische crisis. De detailhandel vormt eengroot deel (1 op 3) van de bedrijven die geholpen werden. Vaakzijn ze kwetsbaar door de vaste lasten waaronder ze gebukt gaan.Ook de horeca- en bouwsector krijgen met veel faillissementente maken maar jammer genoeg komen zij maar zelden naar onzeconsultaties.Juridische structuurDe ondernemingen die onder de crisis lijden en naar het Centrumkomen zijn voor meer dan de helft – en vaak kleine - bvba’s. In 33%van de gevallen gaat het om natuurlijke personen. Gezien de samenstellingvan het economische weefsel is dat vrij logisch. Menselijkeen psychologische factoren spelen een grote rol. Maatregelen omhet bedrijf te redden en weer op het goede spoor te krijgen, hebbenalleen maar zin als de bedrijfsleider in staat is om de situatie onderogen te zien en de goede raad daadwerkelijk in de praktijk te brengen.De leeftijd van de ondernemingenIets meer dan de helft van de ondernemingen bestaat nog geenvijf jaar en 41% minder dan vier jaar. Een nieuw gegeven is dat 34%van de ondernemingen al langer dan tien jaar bestaat. Als zij in deproblemen komen, is dat omdat ze niet voldoende anticiperen enzich ook niet aanpassen.Tools voor het beheren en opvolgen van de activiteitenWelke veranderingen voeren ze door na de consultatie? Iets minderdan de helft gebruikt een actieve boekhouding en iets meerdan de helft gebruikt de ‘verkeerde’ documenten (bankafschriftenen btw-aangiftes) om hun situatie te evalueren. Maar éénop vijf ondernemers slaagt erin om zijn voorspellingen waarte maken.De toestand van de ondernemingen tijdenshet eerste gesprekMeer dan de helft van de bedrijven gaat gebukt onder schulden bijde staat (29%), hun bankier (16%) of bij derden zoals eigenaars ofleveranciers. Vaak komen ze heel laat op consultatie. 10% schiet inactie na een dagvaarding. 28% ziet de oorzaak van hun problemenin de teruglopende verkoop. Ondernemers hebben er alle belang bijom zo snel mogelijk hulp te zoeken en zich zeker niet te isoleren.Duur van de opvolgingDe crisis lijkt enkele goede reflexen aan te kweken. De helftvan de ondernemers gaat op zijn minst eenmaal per maandsummier na hoe hij ervoor staat. Een op drie doet dit nooit ofjaarlijks, wat veel te weinig is in turbulente periodes. We herhalenhet nogmaals: er gaat niets boven het voorkomen vanproblemen.17N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKDe oorzakenDoor de algemene vertraging van de economie wordt 50% van deondernemingen met een onvermijdelijke daling van de activiteitengeconfronteerd. Een van de belangrijkste oorzaken blijft eengebrekkige kapitalisatie bij het opstarten van de activiteiten. Als deactiviteiten achteruit gaan, blijkt er dan geen enkele reserve te zijndie als buffer kan dienen. Een gebrekkige kennis op het vlak vanfinancieel beheer ligt ook vaak aan de basis van de problemen. Zehebben geen betalingsbeleid en beheren hun onderneming vanuitde buik. Persoonlijke problemen (gezin, privé-schulden) wegen veelzwaarder door bij kleine ondernemingen.Raad30 % van de ondernemingen doet het weer goed, 25% heeft deboeken neergelegd en 20% is tevreden over de eerste inlichtingendie ze kregen.Een cumulatie van problemen: in een dossier zijn er vaakverschillende oorzaken voor de problemen.

More magazines by this user
Similar magazines