Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

ToolboxHoe uw key-medewerkersbelonen?De groei en werking van een bedrijf is vaak afhankelijk van deinzet en competenties van bepaalde “key-medewerkers”. Om ervoorte zorgen dat zij in het bedrijf blijven, is een stimulerendloonpakket belangrijk. Een hoger loon betekent uiteraard hogerefiscale en patronale lasten. Deze medewerkers kan u echterook belonen door hen een vergoeding toe te kennen buiten hetnormale looncircuit. U kan hen betrekken in het kapitaal vande vennootschap. Hierdoor krijgen zij recht op een deel van dewinst, alsook, bij een latere verkoop, op de gerealiseerde meerwaarde.Guy Van De VeldePartner Deloitte Accountancygvandevelde@deloitte.com34N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKHet is mogelijk key-medewerkerste betrekken in hetkapitaal van de vennootschapzonder dat u als bedrijfsleiderde zeggenschap over uw ondernemingverliest. Met andere woorden,indien een derde een bod doet opde totaliteit van de aandelen van devennootschap, moet u nog steeds demogelijkheid hebben om op dit bodin te gaan. Anderzijds is het niet aangewezendat de aandelen in handenzouden komen van eventuele concurrenten.Om aan deze eisen tegemoet tekomen, kan in de statuten van devennootschap een specifieke overdrachtsregelinguitgewerkt worden.Zo kan bepaald worden dat dezeaandelen niet kunnen overgedragenworden zonder deze eerst te koop aante bieden aan de bestaande aandeelhoudersof zonder de voorafgaandelijkegoedkeuring van de overigeaandeelhouders.Tevens kan in de statuteneen exit-regeling uitgewerktworden. Indien de key-medewerkeruit het bedrijf wenst te stappen, kanhij zijn aandelen opnieuw verkopenaan de bedrijfsleider tegen een prijszoals bepaald door een in de statutenuitgewerkte formule.Ook kan er een volgplicht in de statutenopgenomen worden, waardoorde key-medewerker bijvoorbeeld verplichtwordt zijn aandelen te verkopen,indien een derde een interessantbod doet voor de overname van uwonderneming.Naast een statutaire regeling kan uook opteren voor het afsluiten vancall- en put-opties. Een call-optiegeeft u het recht, na de overdrachtvan aandelen aan een medewerker,deze terug te kopen na verloop vaneen bepaalde termijn of in bepaaldesituaties (bv. ontslag, overlijden,langdurige ziekte). Een put-optiegeeft de medewerker het recht, en ude verplichting, deze aandelen terugte kopen in dezelfde omstandigheden.Stock option planStock options of aandelenopties zijnzoals de naam het suggereert, optiesdie op een later tijdstip aan de medewerkersde mogelijkheid gevenom tegen een vooraf vastgesteldeprijs (huidige waarde) een aantalaandelen te verwerven van de vennootschap.Wanneer de waarde vande aandelen boven de vooraf vastgesteldeprijs stijgt, kan de key-medewerkerde aandelen kopen en doethij een voordeel. Veelal wordt eenstockoptieplan ook aangevuld meteen exit-regeling.Liesbeth De Bruyne,Tax & Legal ServicesNaast een aantrekkelijk loonpakket, kan u uw key-medewerkersook betrekken in het kapitaal van de vennootschap. Zo krijgenzij een extra stimulans om zich in te zetten. Hoe meer de waardevan de onderneming stijgt, hoe meer ze erbij te winnen hebben.Dit alles zonder dat u als bedrijfsleider de zeggenschap over uwvennootschap verliest.

More magazines by this user
Similar magazines