Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

opinieBECI INTERNATIONALEen merkenbeleid voor de exportJe hebt succes en je wilt de grenzen over. Je voeltdat het tijd wordt om je product te exporteren.Een merk internationaal lanceren is een gewichtigproject. Heb je er al aan gedacht om jemerknamen te beschermen? Enkele tips die jemoeten helpen om de meest voorkomende hindernissente omzeilen.Hebt u al gedacht aan de bescherming van uwmerken?52N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKEen merk is een territoriaal recht.Als je producten onder een merknaamwilt exporteren, is hetnoodzakelijk om deze te registreren. Zobehoud je alle rechten op je merknaamen verminder je het risico op namaak.Voor welke soort registratie moetje kiezen?Er bestaan vier belangrijke “soorten”deponeringen voor merken..De Benelux-registratie geldt voor België,Nederland en Luxemburg.De gemeenschapsregistratie geldt vooralle lidstaten van de Europese Unie.De internationale registratie, of hetSysteem van Madrid, laat toe om meteen enkele procedure een merk à lacarte in meer dan 80 landen te registreren.De plaatselijke registratie geldt enkelin het betrokken land.Over het algemeen beginnen Belgischeondernemingen met hun merknaam inde Benelux of de EU te registreren. Daarnawordt de bescherming naar anderelanden uitgebreid door een internationaleregistratie aan te vragen. Tenslottewordt er ook nog in bepaalde landeneen nationale registratie aangevraagd.Wanneer is het nodig om eenmerk in het buitenland teregistreren?De kan dat best zo snel mogelijk doen.De algemene regel is: “wie eerst komt,eerst maalt.” Het is dus belangrijk omje merk zo snel mogelijk te registeren inlanden die voor jou belangrijk zijn.Dankzij de gemeenschapsregistratie enhet Systeem van Madrid is het mogelijkom je merk in een groot aantal landentegen een bescheiden prijs te beschermen.Het is dus aangewezen om je merkin een keer in zoveel mogelijk landen telaten erkennen. De meeste landen kennenook een “voorrangsrecht” van zesmaanden. Dit recht laat toe om je merkin een land te laten registreren en beroepte doen op de datum van de eersteneerlegging. Dat betekent dat je tijdensdeze zes maanden een strategie kan uitwerkenom je merk te beschermen.Waar laat je een merk registeren?Alle landen waarin je op korte of middellangetermijn actief wilt zijn en hunbuurlanden komen daarvoor in aanmerking.Het zou immers jammer zijnom je merk in Rusland te registrerenen daarna te merken dat je niet naarOekraïne kan exporteren onder je eigenmerknaam omdat deze door iemandanders al ingepikt is.Als je dus het Systeem van Madrid gebruikt,moet je vooral niet aarzelen omeen groot aantal landen te kiezen. Deprijs daarvoor is over het algemeen vrijlaag. Denk er ook aan om je merk inChina te laten beschermen. Veel (nagemaakte)producten komen daar uit defabriek gerold en misschiengeldt dat binnen afzienbare tijd ook welvoor jouw producten!Op wiens naam laat je het merkregisteren?Je kan maar beter voorkomen dat hetzelfdemerk te veel eigenaars heeft.Als je een buitenlands filiaal hebt, ishet geen goed idee om dat filiaal hetrecht op je merknaam toe te kennen.Het is beter om dat filiaal een licentiete geven om je merknaam te gebruiken.Hetzelfde geldt voor lokale verdelers.Dat kan a priori interessantlijken maar als je op een dag van verdelerwilt veranderen staat er je danhoogst waarschijnlijk een hoop problemente wachten. Blijkt dat je verdelerje merknaam op eigen initiatiefheeft geregistreerd? Dan kan je maarbeter meteen vragen om het merkrechtaan jou over te dragen vooraleerde relaties verslechteren.Zoek hulp!Om de beste beschermingsstrategie opte stellen, kan je terecht bij een merkenspecialist.ContactGEVERS - Audrey Delhayeemail: info@gevers.euBECI – J.-Ph. Mergen – jpm@beci.beSeminarie over het beschermenvan merken – op 16 juni bij BECII

More magazines by this user
Similar magazines