Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

dossierHR40N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKMet de loonnorm wordtde maximale loonkost van debedrijven vastgelegd.OnbedoeldegevolgenDeze loonmatiging kan onbedoeldegevolgen hebben voor de ondernemingen.Wat gebeurt er als een concurrenteen van je werknemers een hoger loonbiedt? “Als je geen manoeuvreerruimtehebt, kan je die persoon geen loonsverhoginggeven,” verduidelijkt OlivierDebray. “Het is trouwens niet de enigemoeilijke situatie waarmee bedrijvengeconfronteerd kunnen worden. Als eenleidinggevend kaderlid het bedrijf verlaaten je doet beroep op een head hunter,dan kan deze bijkomende kost ookbij de loonmassa opgeteld worden.”encompte pour l’évaluation de la marge.»“Het KB verwijst naar de gemiddeldeloonkost binnen het bedrijf en nietnaar de kost per persoon. Als er minderdure werknemers kunnen aangeworvenworden omdat enkele oudgediendenop pensioen gaan, kan hetverschil gebruikt worden om bepaaldepersonen loonopslag te geven.”Daarnaast kan de werkgever ook eeneenzijdige beslissing nemen. “Als dewerkgever op eigen initiatief een eenmaligepremie aan een of meerderewerknemers geeft, is er eigenlijk geensprake van een akkoord” zegt OlivierDebray. “Maar het moet wel duidelijkzijn dat dit voordeel geen enkele toekomstigeverbintenis inhoudt.”Sancties?Het KB voorziet geen strafrechtelijkesancties als er een niet-toegelatenoverschrijding van de loonmassaplaatsvindt. Volgens Camille Reyntens“is dat het enige goede nieuws.Maar de FOD Werkgelegenheid kanMerit Rating?per inbreuk wel een administratieveboete van 250€ tot 5.000€ en met eenplafond van 100.000€ opleggen. Hetis wel mogelijk om daartegen beroepaan te tekenen.”Daarbovenop wordt ook de overeenkomstmeteen nietig verklaard. “Jammergenoeg zijn de bepalingen nietecht duidelijk” zegt Camille Reyntensnog. “Wat wel vaststaat, is dat alleovereenkomsten die na 1 april 2011werden afgesloten nietig zijn als ze deloonnorm niet respecteren. Maar hetKB viseert ook de overeenkomstendie vroeger werden afgesloten waardoordie vanaf 1 april ongeldig zoudenworden.Volgens ons is dat niet echt realistisch:het is toch niet mogelijk omvanaf 1 april al die overeenkomstennaar de prullenbak te verwijzen. Enwie gaat dat controleren?” Het is nogZijn baremieke verhogingen, niet afhankelijk van de anciënniteit maarwel van de prestaties, dan wel toegelaten? Volgens onze specialistenkan dat op voorwaarde dat deze verhogingen automatisch toegekendworden en als het systeem vroeger ook al bestond. “Er moet een automatischverband bestaan tussen de ‘merit rating’ die na een evaluatietoegekend wordt en de verandering van baremacategorie” verduidelijktOlivier Debray. “Als er geen duidelijke en objectieve regels bestaan,zal deze loonsverhoging ook toegevoegd worden aan de berekeningvan de loonnorm.”te vroeg om te achterhalen of de FODWerkgelegenheid echt gaat controlerenof het KB wordt nageleefd. “DeFOD Werkgelegenheid heeft wel allaten weten dat ze antwoorden gaatbieden. We kunnen nu al raden datze binnenkort onder de vragen bedolvengaan worden” besluiten de tweespecialisten gezamenlijk. “Misschiengaan we dan eindelijk een nota zienwaarin alle bestaande grijze zonestoegelicht worden.”© ImageSource/Reporters

More magazines by this user
Similar magazines