Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

dossierHR© ImageSource/Reporters38N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKMet de loonnorm wordt demaximale loonkost van debedrijven vastgelegd.Herstellen van de concurrentiekrachtDe Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) luidde in haarlaatste studie over het concurrentievermogen van de Belgischeondernemingen de alarmklok. “De CRB publiceert elkjaar een rapport waarin de evolutie van de loonkosten in Belgiëmet die van de buurlanden vergeleken wordt. Frankrijk,Duitsland en Nederland zijn behalve onze buren immers ookonze grootste concurrenten” horen we van Olivier Debray, advocaaten vennoot bij Claeys & Engels. “Deze landen – vooralDuitsland - hebben een bezuinigingsbeleid gevoerd om hunoverheidsfinanciën te stabiliseren en het concurrentievermogenvan hun bedrijven te herstellen. België heeft geen enkelegelijkaardige maatregel genomen en bovendien is, onderandere de automatische loonindexering, het verschil metde buren nog toegenomen. Om onze bedrijven te helpen omhun concurrentiepositie te verbeteren was de regering dusverplicht om tussen te komen en de loononderhandeling tebegeleiden.”Geen groei voor de loonmassaHet Koninklijk Besluit van 28 maart legt een dwingende loonnormop. Waarover hebben we het nu juist? “Deze norm legtvoor de komende twee jaren de maximale loonstijging vast,”verduidelijkt Olivier Debray. “Deze stijging wordt berekendop basis van de gemiddelde jaarlijkse loonkost tijdens de periode2009-2010 en bedraagt voor 2011 0% en voor 2012 0,3%.Baremieke verhogingen en indexeringen blijven natuurlijkwel nog mogelijk.”De term loonkost moet ook even toegelicht worden. “We hebbenhet hier over alle personeelskosten,” zegt Camille Reyn-Een beetjegeschiedenis“In 1992-1993 kwam de regering Dehaene methet Globaal Plan op de proppen. België moesttoen aan de Maastrichtcriteria voldoen. Methet Globaal Plan kwam er effectief van 1994tot 1996 een loonstop. Daarna wilde de regeringvoorkomen dat de sociale partners op eenlooninhaalbeweging aanstuurden. Daaromwerden de loononderhandelingen omkadertmet de wet van 26 juli 1996 voor de vrijwaringvan het concurrentievermogen van de ondernemingen.Deze wet verplicht de Centrale Raadvoor het Bedrijfsleven (CRB) om elk jaar eentechnisch rapport op te stellen over de evolutievan de loonkosten in België en in drie referentielanden:Frankrijk, Duitsland en Nederland.De sociale partners kunnen dan op basis vandit rapport een maximale marge voor loonsverhogingenbepalen.”Loonmatiging?“Voor de periode 1997-98 legde het KB voor eenperiode van twee jaar een marge van 6,1% vast.Daarna hebben de sociale partners interprofessioneleakkoorden afgesloten. Aangezien ditgeen collectieve arbeidsovereenkomsten zijn,kunnen die ook niet afgedwongen worden.Er wordt trouwens ook over een ‘indicatieve’marge gesproken. Het stond de bedrijven dusvrij om deze marge te overschrijden en van deloonmatiging kwam er niet veel meer in huis.Maar het nieuwe KB is wel dwingend en hetziet er dus naar uit dat we weer een tijdperkvan loonmatiging ingaan.”

More magazines by this user
Similar magazines