Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

å erobre rommet gjennom bruk og praksis. Gjennom bruk markeres det ofte at andre eruønsket (ibid.:157). Bourdieu henter sin empiri fra borgerlige boligmiljøer i utkanten avParis, og avstanden mellom områdene i Paris og en bydel i sentrum av Oslo er stor båderomlig og sosialt. Hans distinksjoner om hvordan gruppers eller individers bruk avrommet markerer posisjon overfor andre kan imidlertid overføres til hvordan offentligemøteplasser skal være tilgjengelige for alle.1.3.3 Hva er ”møte”?Hva forstås med møte? Hensikten med møtesteder er at det er en arena hvor det skalforegå møter mellom mennesker. For å forstå betydningen av møtesteder, må vi derforogså ha et bevisst forhold til det å møtes og møter. I rapporten om møtesteders betydningi multietniske bomiljø (Ganapathy og Søholt 2000) vises hvordan begrepet ”møte” kanforstås, forklares og tolkes på ulike måter. Hva som blir lagt inn i forståelsen av begrepet,varierer fra individ til individ og med hvilken sammenheng man opererer innenfor.Beboere med innvandrerbakgrunn assosierer ofte begrepet ”møte” til relasjoner, altså noesom foregår mellom mennesker (Ganapathy og Søholt 2000:26). For folk medminoritetsbakgrunn betyr relasjoner lokalt mer enn stedet, og tilhørighet går viarelasjoner.I rapporten nyanseres det også mellom ordet ”møte” og ”treffe” på forskjellige måter. Åmøte venner heter å treffe venner på andre språk, mens det å møte prosjektlederen,sosialkontoret eller andre offentlige instanser, er ”møte”. Dette skillet mellom møte ogtreffe går igjen i flere språkgrupper. Møte er til dels forbundet med plikt og for dem enunderdanig posisjon. Å møte venner derimot, handler ikke om å møte, men om å treffe.Begrepet treffe koples til privatsfæren og til venner. På norsk brukes begrepet både nårdet skal være møter 0og når man for eksempel skal møte venner (Ganapathy og Søholt2000:27). Offentlige møtesteder skal fungere slik at det fremmer spontane treff.17

More magazines by this user
Similar magazines