metody, formy i programy kształcenia - E-mentor

e.mentor.edu.pl

metody, formy i programy kształcenia - E-mentor

Perspektywy dalszego rozwoju e-edukacji...„wchodzą” na czaty, należą do grup dyskusyjnych,słuchają przez sieć radia, mają internetowe rachunkibankowe, dokonują zakupów przez internet, biorąudział w aukcjach, stosunkowo często także przezsieć grają i mają własne strony www. W interneciespędzają bardzo dużo czasu, średnio 20 godzintygodniowo.Rzeczywiście, co zauważono w artykule A. Dąbrowskiej,M. Janoś-Kresło i J. Wójcika, grupa studentówbiegle posługujących się internetem jest niewielka.Z drugiej strony nawet ta grupa studentów, którzynajmniej znają się na internecie korzysta z pocztyelektronicznej, serwisów informacyjnych i poszukujemateriałów do nauki, co oznacza, że mają oni wystarczającąwiedzę, by skorzystać z e-learningu. Wydajesię, zatem że umiejętności zdecydowanej większościstudentów SGH są wystarczające, aby możliwe byłodalsze rozwijanie na tej uczelni e-edukacji.Można również zauważyć, że umiejętności w zakresiewykorzystania internetu rosną wraz z rokiemstudiów (w najlepiej orientującej się w sieci grupietrzeciej przeważają studenci IV roku), może to oznaczać,że w czasie studiów na SGH studenci doskonaląswoje umiejętności w tym zakresie. Być może dalszyrozwój e-edukacji na SGH spowodowałby równieżwzrost umiejętności studentów, jeśli chodzi o korzystaniez internetu i nie należy się obawiać, żeniedostateczne umiejętności studentów będą dlaniego przeszkodą.Studenci SGH a ogół polskich internautówCiekawe wydaje się porównanie wyników badaniaze statystykami w opracowaniu IAB (Internet AdvertisingBureau) – Raport Strategiczny IAB Polska. Internet2004 – Polska, Europa i Świat. Według definicji opracowanejprzez IAB, internautą jest każda osoba, któraprzynajmniej raz w miesiącu korzysta z internetu.Przyjmując bardziej restrykcyjną definicję, a mianowicie,że internautą jest student, który korzystaz internetu co najmniej raz w tygodniu, okazuje się,że 99% studentów dziennych SGH to internauci.Posiadanie własnego komputera i rodzaj dostępudo internetuPorównując dane dotyczące studentów do danychz badania polskich internautów, można stwierdzić,że odsetek studentów mających stałe łącze jest dużowyższy niż wśród ogółu internautów (53% w porównaniudo 25%). Odsetek łączących się przez modemjest taki sam zarówno wśród badanych studentów,jak i internautów – wynosi 24%. Jeszcze w 2003 rokuwięcej internautów w Polsce deklarowało dostęp dointernetu przez modem niż przez stałe łącze.W miejscu zamieszkania z internetu korzysta 57%internautów, natomiast dla studentów ten odsetek jestdużo wyższy i wynosi 79% (53% jeśli weźmie się poduwagę tylko tych, którzy zadeklarowali, że korzystalibardzo często z internetu w miejscu zamieszkania).Drugim pod względem częstości miejscem korzystaniaz internetu jest szkoła lub uczelnia – łączy się tamz siecią 26% internautów i aż 95% studentów. Związanejest to z tym, że studenci uczęszczają na zajęciakomputerowe, podczas których mogą skorzystaćz internetu. Bardzo często na uczelni używa internetuokoło 23% studentów SGH. Korzystanie z internetuw pracy deklaruje 22% internautów i 11% studentów.86% badanych studentów SGH nie pracuje zawodowo,stąd popularność tego miejsca jest wśród nich niższaniż wśród ogółu internautów. Studentom zdarza siękorzystać z internetu u znajomych, w kawiarenkachinternetowych oraz w domu u rodziców (ta kategorianie występuje w badaniu Net Track SMG/KRC), aleniewielu robi to bardzo często.W maju 2004 roku internauta spędzał w sieciśrednio 3,1 godziny tygodniowo, a student SGH poświęcałna korzystanie z sieci ponad 3,5 razy więcejczasu, co daje ponad 11 godzin tygodniowo.Tabela 3. Aktywność polskiego internauty a aktywnośćstudenta SGHŚredni czasspędzony w sieciw tygodniuŚredni czasspędzony w sieciprzez studentaSGH w tygodniumaj 2004 listopad 20043 godz. 17 min. 3 godz. 54 min.11 godz.10 min.Źródło: GemiusTraffic, Gemius oraz na podstawie badańSKN BM 2004Jeśli porówna się dane z Megapanelu PBI/Gemiusz listopada 2004 z danymi z badania przeprowadzonegoprzez SKN Badań Marketingowych pół rokuwcześniej, to widać, że zarówno studentki, jak i studenciSGH spędzają więcej czasu w internecie niżprzeciętny polski internauta. Dysproporcja ta byłabyzapewne większa, gdyby porównywać dane z tegosamego okresu.Tabela 4. Aktywność ze względu na płeć. Średni czas spędzonyw sieci w tygodniuKobietyMężczyźniMegapanelPBI/Gemius– listopad 20043,6 godz.4 godz.–SKN BM 2004– maj 20049 godz.(mediana 7 godz.)13,2 godz.(mediana 10 godz.)Źródło: GemiusTraffic, Gemius oraz na podstawie badańSKN BM 2004Blisko 70% studentów SGH korzysta z internetucodziennie, a tylko niecały 1% robi to rzadziej niżraz w tygodniu. Natomiast codziennie lub prawiecodzienne według raportu IAB łączyło się z siecią44,4% internautów, a 14% robiło to rzadziej niż razw tygodniu.październik 2005 25

More magazines by this user
Similar magazines