metody, formy i programy kształcenia - E-mentor

e.mentor.edu.pl

metody, formy i programy kształcenia - E-mentor

O stylach uczenia się i I-edukacjiDoers – ludzie czynuTego typu osoby sprawiają duże kłopoty w klasycznymsystemie klasowym. W innych systemachuczenia się – gdzie jest więcej swobody i możliwościpracy indywidualnej – rozkwitają. Mimo umiejętnościniezależnej pracy, wymagają pomocy w zrozumieniuteoretycznych podstaw omawianych zagadnień.• Osoby wykorzystujące ten styl uczenia się ucząsię na błędach i dzięki samodzielnemu odkrywaniurzeczywistości;• Łatwo dostosowują się do zmian;• Ludzie czynu lubią różnorodność i łatwo adaptująsię do niespodziewanych sytuacji;• Istotnym elementem działania jest dla nichpodejmowanie ryzyka;• Często dochodzą do poprawnych wniosków nazasadach intuicyjnych;• Ulubione pytanie ludzi czynu to: co dobrego możebyć efektem tego zdarzenia?Honey and Mumford Learning StylesW tym modelu, opisanym dokładnie w publikacjiP. Honeya i M. Mumforda The Manual of Learning Styles 6 ,odmienne jest nazewnictwo stylów uczenia się 7 .Activist (podstawowy eksperyment)• Preferuje uczenie się przez działanie ponadczytanie instrukcji;• Lubi nowe doświadczenia i aktywność;• Często wybiera pracę w grupie;• Ceni sobie wymianę myśli i weryfikowanie pomysłów;• Jego siła tkwi w otwartości myślenia i entuzjazmie.Reflector (analiza)• Preferuje pozostawanie w cieniu i obserwację;• Dąży do zgromadzenia możliwie dużej ilościinformacji przed podjęciem decyzji;• Zamiast gwałtownych reakcji woli uzyskaćogólny obraz sytuacji będący sumą własnychminionych doświadczeń i spostrzeżeń innychosób;• Jego siła tkwi w drobiazgowym gromadzeniudanych i ich analizie w celu doprowadzenia dokonkluzji.Theorist (synteza, stawianie hipotez)• Preferuje adaptację i integrację wszystkichobserwacji w postaci teorii lub ram działania;• Łatwo odnajduje związki pomiędzy poszczególnymispostrzeżeniami i obserwacjami;• Nową wiedzę łączy z własnymi teoriami, zadającpytanie, jak pasują one do nich;• Jego siła polega na tym, że przy próbie rozwiązywanianowego problemu wykorzystuje krokpo kroku istniejące informacje.Pragmatist (zastosowania)• Zawsze szuka nowych pomysłów, które mógłbywprowadzić w życie;• Podstawowym kryterium oceny teorii jestmożliwość ich potencjalnego praktycznegowykorzystania;• Siłą tego typu osób jest łatwość korzystaniaz nowych idei i wprowadzania ich do codziennejpracy.Metodologia ta została z powodzeniem wykorzystanaw badaniach stylów uczenia się w ramachstudiów BSc w zakresie Computing Scheme na Universityof Glamorgan w Wielkiej Brytanii 8 .Felder & Solomon Indexof Learning StylesInnego rodzaju taksonomię zaproponowali Felderi Solomon 9 . W ich sposobie inwentaryzacji stylówuczenia się mamy do czynienia z następującymi kategoriamiosób uczących się 10 .Active and Reflective learners (Act/Ref) – Aktywnii Refleksyjni uczący się• Aktywni najlepiej przyjmują i zachowują informacjeprzez aktywne wykonywanie czynności– dyskusję lub tłumaczenie innym;• Refleksyjni wolą najpierw przemyśleć zagadnienie;• Aktywny mówi: spróbujmy tego i zobaczmy jak todziała;• Odpowiedź refleksyjnego jest zdecydowana– najpierw przemyślmy sprawę!;• Aktywni preferują pracę grupową, podczas gdyrefleksyjni wolą pracować samodzielnie i niezależnie;• Wykład, w czasie którego nie ma żadnej innejformy aktywności poza przepisywaniem dozeszytu treści zapisanych na tablicy jest trudnydo zniesienia dla obu typów, szczególnie jednakdla aktywnych.6P. Honey, A. Mumford, The Manual of Learning Styles, Peter Honey Publications, 1986.7Por. Action Learning for Lifelong Professional Development, http://www.bilk.ac.uk/college/research/allpd/TMP1001493393.htm#learnstyle; UniS Skills Project Pilot Pack: Improving Own Learning and Performance, http://www.surrey.ac.uk/Skills/pack/styleq.html, [29.08.2005].8Learning to learn, http://www.ics.ltsn.ac.uk/pub/conf2003/dave_farthing.htm, [29.08.2005].9R.M. Felder, Matters of style, American Society of Electrical Engineers, „Prism” 1996, nr 6(4), s. 18–23.R.M. Felder, Reaching the second tier: learning and teaching styles in college science education, „College Science Teaching”1993, nr 23(5), s. 286–290.10Memletics Accelerated Learning Manual’s Overview Chapter, http://www.memletics.com/overview.asp, [29.08.2005].październik 2005 31

More magazines by this user
Similar magazines