GM 134 PDF

ogledalo

GM Business & Lifestyle Magazine

E-com mer ce u Sr bi ji

Lekcije iz pandemije iskoristiti

za da lji rast

onlajn trgovine

I po red svih iza zo va, pan de mi ja je bi la svo je vr sni ak ce le ra tor e-tr go vi ne u Sr bi ji. Sa da je na marke­ta­ri­ma

da kroz pre­ci­znu da­ta ana­li­zu i kre­i­ra­nje do­brog con­su­mer jo­ur­ney za­dr­že no­ve ko­ri­snike

on­lajn ku­po­vi­ne. S dru­ge stra­ne, e-com­mer­ce za­jed­ni­ca mo­ra za­jed­nič­kim sna­ga­ma da na­đe

re­še­nje za pro­ble­me sa is­po­ru­kom i po­gu­ra sve, pa i ma­le pro­iz­vo­đa­če, u prav­cu in­ter­net tr­go­vine,

za­ključ­ci su pe­tog po re­du ve­bi­na­ra Di­rect Talks From Ho­me ko­ji je po­ku­šao da od­go­vo­ri na

pi­ta­nje da li je e-com­mer­ce bu­duć­nost tr­go­vi­ne u Sr­bi­ji. Kroz raz­go­vor ko­ji je vo­dio Igor Čer­ni­ševski,

ru­ko­vo­di­lac Di­gi­ta­la, Di­rect Me­dia Uni­ted So­lu­ti­ons, od­go­vor na ovo pi­ta­nje tra­ži­li su Mi­ha­i­lo

Po­nja­vić, CEO, Su­per­kar­ti­ca, Ma­ja Mar­ko­vić, ru­ko­vo­di­lac ode­lje­nja Di­gi­tal­ni mar­ke­ting, Mer­ca­tor

S, Mar­ko Mu­dri­nić, Ma­na­ging Di­rec­tor, Ne­to­kra­ci­ja, Mar­ko Ilić, Bu­si­ness De­ve­lop­ment Ma­na­ger,

Di­ja­spo­ra.Shop, i Bi­lja­na Stoj­ko­vić, Bu­si­ness So­lu­ti­ons Di­rec­tor, Wi­re­less Me­dia.

More magazines by this user
Similar magazines