GM 134 PDF

ogledalo

GM Business & Lifestyle Magazine

Direct Media

www.directmedia.rs

Ia ko je opšte miš lje nje da je

e-com mer ce ra stao za vre me

pan­de­mi­je, e-tr­go­vi­na je na tr­žiš­tu

Evro­pe čak do­ži­ve­la pad, bez obzi­ra

što su od­re­đe­ne ka­te­go­ri­je pro­fiti

ra le, kao što su hra na, sred stva za higi

je nu i le ko vi.

„Slič­na si­tu­a­ci­ja je sa tr­žiš­tem Sr­bije,

ko­je ta­ko­đe be­le­ži stag­na­ci­ju, a tome

do­pri­no­si po­da­tak da 70% na­ru­čenih

po­rudž­bi­na ni­ka­da ni­je do­sta­vljen

o z b o g u s ko g g r ­l a u i s ­p o ­r u ­c i . Z a r a -

z­li­či­te kom­pa­ni­je i ka­te­go­ri­je pro­iz­vo­da

pro­ble­mi su bi­li na raz­li­či­tim me­sti­ma,

a oni ko­ji su iden­ti­fi­ko­va­ni kao ključ­ni

su sa­me e-com mer ce plat for me i

teh­no­lo­gi­ja kao ogra­ni­ča­va­ju­ći fak­tor,

ne do stup nost pro iz vo da, kao i lo gisti­ka

do­sta­ve“, re­kao je Igor Čer­ni­ševski.

On je na veo da se po mak ipak desio,

od no sno da je kva li tet na e-tr govi­na

ostva­re­na, če­mu u pri­log go­vo­ri

pri me tan rast mar ke tin ških kam pa nja

usme re nih u e-com mer ce, kao i nji hovi

oči­gled­ni re­zul­ta­ti.

Su per Kar ti ca, kao loyalty i mar ketin

ško-ko mun ka cij ska plat for ma, zabe­le­ži­la

je rast po­tro­šač­ke kor­pe kod

ak tiv nih ko ri sni ka za 91%, a po da ci

sa stra ne part ne ra go vo re o vi še nego

za ni mlji vim kre ta nji ma na vi ka potro­ša­ča.

„Glav­ni fe­no­me­nolš­ki po­kreta­či

ku­po­vi­ne su „fe­ar, need, greed“, a

mi sa da po la ko ula zi mo u do men potre­ba,

gde je pri­me­tan rast ku­po­vi­ne u

In ter spor tu ve li kih sport skih re kvi zi ta,

tre­na­že­ra, a sa­da i tro­ti­ne­ta i ro­le­ra.

De lu je da se svi pri pre ma mo za prole­će,

jer je strah is­pa­rio. Pre­ma po­daci­ma

Teh­no­ma­ni­je, sko­či­la je pro­da­ja

rad­nih re­kvi­zi­ta, lap­to­po­va, štam­pa­ča,

za­tim pe­ka­ča hle­ba, fri­ži­de­ra, za­mr­zi-

More magazines by this user
Similar magazines