GM 134 PDF

ogledalo

GM Business & Lifestyle Magazine

Impressum

Izdavač

Internet ogledalo

Društvo sa ograničenom odgovornošću za

promet intelektualnih usluga (INTO d.o.o.)

Beograd - Zemun, Gradski park 2 (Hala "Pinki")

t.r. 145-7386-30 (Marfin banka)

dr Ra do van Bi go vić

(1956-2012)

pro fe sor Pra vo slav nog bo goslov

skog fa kul te ta Uni ver zite

ta u Be o gra du i sta re ši na

ma na sti ra Sve tog ar han ge la

Ga vri la u Ze mu nu

dr Zo ri ca To mić, pro fe sor

Fi lo lo škog fa kul te ta

Uni ver zi te ta u Be o gra du i

Fa kul te ta za kul tu ru i me dije

Me ga trend uni ver zi te ta,

autor vi še knji ga iz obla sti

ko mu ni ko lo gi je

Direktor

Zoran Kovačević

Glavna i odgovorna urednica

Vesna Kovačević

Urednica rubrike Putovanja

Nina Kovačević

Saradnici

dr Zorica Tomić, prof. dr Radovan Bigović,

dr Milan Nešić, Mirjana Čizmarov,

dr. Vladimir Sakač, Zvezdan Horvat,

mr Tatajana Bajalović, Branko Đaković,

dr Nebojša Savić, Dragan Ćirić, Ashok Murty,

Vladimir Majstorović, Goran Kastratović,

prof. dr Dragica Tomka, mr Milenko D. Đurić,

Nebojša Carić, Dušan Katilović, Bo ris Vukić,

dr Zve zdan Đu rić, dr Nikola Čanak,

prof. dr Mir ja na Ra do vić Mar ko vić,

Sne ža na Mol do van Mi lo še vić, mr Dejan Miletić,

Predrag Milićević

Prelom & Design

Veljko Kovačević

Video & Editing

Veljko Kovačević

Kontakt

tel: (+381 11) 3771-610

e-mail: redakcija@gmbusiness.biz

www.gmbusiness.biz

Online izdanje

CIP - Katalogizacija u publikaciji

Narodna biblioteka Srbije, Beograd

005

GM Business & Lifestyle / glavni i

odgovorni urednik Vesna Kovačević. - 2006,

br. 1 (januar)- . - Zemun (Gradski park 2)

: Internet ogledalo, 2006- (Beograd : AMD

Sistem). - 27 cm

ISSN 1452-3175 = GM Business & Lifestyle

COBISS.SR-ID 127672844

Bran ko Đa ko vić, su vla snik

ne ko li ko fir mi za raz voj

me na dže ra i or ga ni za ci ja koje

u Ve li koj Bri ta ni ji i SAD

ser vi si ra ju MPA, Zo nic gro up

i Ra dley Ho u se In sti tu te, a

od sko ro u Sr bi ji i re gi o nu

su pri sut ni pod ime nom

To ma to To ma to Com muni

ca ti ons. Uče stvo vao u

pla ni ra nju i iz vo đe nju sto tina

me nadž ment raz voj nih

pro je ka ta i tre nin ga u naj većim

svet skim fir ma ma

Dr. Vla di mir Sa kač, ma gistar

na u ka iz obla sti kli ničke

far ma ko lo gi je, asi stent

na Me di cin skom fa kul te tu

Uni ver zi te ta u No vom Sa du,

u dva na vra ta se kre tar, a

po tom i pred sed nik In terni

stič ke sek ci je Dru štva

le ka ra Voj vo di ne, Srp skog

le kar skog dru štva, sa rad nik

Evrop ske aka de mi je na u ka i

umet no sti

Dejan Šapić, marketing

konsultant, vlasnik agencije

Šapić Consulting. Objavio je

sedam ilustrovanih knjiga

o marketingu, medijima i

promociji. Tržišnim komunikacijama

se bavi poslednjih

13 godina u segmentima:

pozicioniranje firme,

kreiranje korporativnog

identiteta, unapređenje

imidža, razvoj brendova,

unapređenje prodaje i

media planiranje

Nina Kovačević,

master turizmolog

Zve zdan Hor vat, partner i

direktor Adi zes So ut he ast

Euro pe, Se ni or As so ci a-

te Adi zes In sti tu te San ta

Bar ba ra

Nemanja Pašalić,

završio studije u oblasti

menadžmenta u kulturi

i umetnosti i napredne

dodiplomske studije na

Beogradskoj otvorenoj

školi; master (MBA) iz

oblasti međunarodnog

poslovanja završio u Italiji

2009. godine sa dodatnim

usavršavanjima u

Francuskoj i Nemačkoj

dr Momčilo Talijan, redovni

profesor Beogradskog univerziteta,

radno angažovan

na Institutu za kriminološka

i sociološka istraživanja u

Beogradu i na više poslovnih

fakulteta za obrazovanje

kadrova za poslovnu bezbednost

i policiju u Srbiji i

Republici Srpskoj

Ashok Mur ty, po for mal nom

obra zo va nju ar hi tek ta, po

za ni ma nju sti li sta. Ba vi

se staj lin gom kao bit nim

ob li kom ne ver bal ne ko muni

ka ci je. Pu tem tre nin ga

i pre da va nja po ku ša va da

po mog ne što ve ćem bro ju

lju di da shva te da for mi ranje

sop stve nog sti la pod razu

me va u mno go ma njoj

me ri no vac, a mno go vi še

po zna va nje se be

More magazines by this user
Similar magazines