GM 134 PDF

ogledalo

GM Business & Lifestyle Magazine

nog pro me ta u pr vom kvar ta lu ove godi­ne“,

ob­jaš­nja­va Li­li Meng, di­rek­tor­ka

Mar­ke­tin­ške prak­se u Gart­ne­ru. „Da bi

na naj­bo­lji na­čin op­ti­mi­zo­va­li krat­koroč­ne

ci­lje­ve i kre­i­ra­li du­go­roč­nu efi­kasnost,

mar­ke­tin­ški li­de­ri mo­ra­ju pr­vo da

se fokusiraju na to šta za čim tre­ba troši­ti

a ne na gde. Ka­da od­lu­če šta že­le da

po­ru­če ko­ri­sni­ci­ma, oni mo­ra­ju da promene

svoje digitalne marketing mikseve

kako bi bolje skalirali razmenu poruka.“

Ona da­lje pri­me­ću­je da po­tro­ša­ći više

ne klik­ću kroz veb lo­ka­ci­je iz tra­di­ci­onal­nih

for­ma­ta ogla­sa, zbog če­ga marke­tin­ški

li­de­ri sa­da mo­ra­ju da pri­la­go­de

pre­nos po­ru­ka ogla­sa da bi po­ve­ća­li efikasnost

reklamiranja. „Vo­de­ći bren­do­vi

se vi­še osla­nja­ju na eko­no­mič­ne al­ter­nati­ve,

uklju­ču­ju­ći di­rek­tan i or­gan­ski sa­obra­ćaj

pre­tra­ži­va­nja, i ko­ri­ste vi­še stra­tegi­ja

lin­ko­va­nja za po­kre­ta­nje sa­o­bra­ća­ja

sa fre­kvent­nih saj­to­va“, do­da­je Li­li Meng.

Po nje­nom miš­lje­nju, pri­li­kom po­novne

evaluacije marketing miksa, marketin­ški

li­de­ri tre­ba da uzmu u ob­zir slede­će:

Maksimiziranje rezultata organske

pretrage – „Pra­ti­te per­for­man­se u ključnim

re­či­ma pre­tra­ži­va­nja, po­vla­će­či se iz

pla­će­nih pre­tra­ga, gde je or­gan­ska pretra­ga

do­mi­nan­tan po­kre­tač sa­o­bra­ćaja

na saj­tu. Da bi­ste po­kre­nu­li ve­ću vidljivost

organske pretrage i tokom vremena

minimizirali oslanjanje na oglase

na veb stranicama koje prikazuju rezultate

pretrage, optimizujte veb stranice

za uo­bi­ča­je­ne upi­te pre­tra­ži­va­nja ka­ko

bi­ste po­ve­ća­li re­le­vant­nost sa­o­bra­ća­ja,

uklju­ču­ju­ći pri­la­go­đa­va­nje me­ta ta­go­va”,

savetuje ona.

Pri­la­go­đa­va­nje pre­no­sa re­klam­nih

poruka i potrošnje – „Preispitajte prenos

poruka reklamnih oglasa pre nego

što na­pra­vi­te da­lje iz­me­ne u alo­ka­ci­ji

po­troš­nje za ogla­ša­va­nje. Za­tim te­sti­raj­te

raz­li­či­te for­ma­te ogla­sa kroz ka­na­le kako

bi­ste pre­ci­zno za­klju­či­li gde ima smisla

do­dat­no ulo­ži­ti”, kaže dalje.

Ka­pi­ta­li­zo­va­nje di­gi­tal­nog vi­dea –

„Kapitalizujte zamah gledanosti videa

ve­ćim in­ve­sti­ra­njem u po­sta­vlja­nje oglasa

na vi­deo-first sajtove koji imaju veliku

trak­ci­ju. Mak­si­mi­zuj­te ROI od po­stavlja­nja

vi­deo-re­kla­ma raz­vi­ja­ju­ći ogla­se

sa po­ru­ka­ma ko­je su dru­ga­či­je, na primer

is­ti­ču­ći re­le­vant­ne uslu­ge ili funk­ci­je

u tre­nut­nom okru­že­nju na­su­prot iz­ra­žava­nju

za­bri­nu­to­sti”, preporučuje.

Ko­riš­će­nje part­ner­skih saj­to­va –

“Me­njaj­te mar­ke­ting miks da bi­ste po­veća­li

eko­no­mič­nost okre­ću­ći se ka­na­li­ma

ko­ji pru­ža­ju pri­stup pu­bli­ci na saj­to­vi­ma

ko­ji do­ži­vlja­va­ju za­mah ak­tiv­no­sti sa­obra­ća­ja,

uklju­ču­ju­ći pre­po­ru­če­ne do­me­ne

i druš­tve­ne mre­že”, sugeriše na kraju.

Do­dat­ne in­for­ma­ci­je o to­me šta marke­tin­ški

li­de­ri tre­ba da ra­de do­stup­ne su

Gart­ne­ro­vim kli­jen­ti­ma u iz­veš­ta­ju “Opti­mi­ze

the B2C Mar­ke­ting Mix Thro­ugh

Shifts in Channel Activity..

More magazines by this user
Similar magazines