GM 134 PDF

ogledalo

GM Business & Lifestyle Magazine

se vra­ća uvoz, ali je pro­blem, po­red logi­sti­ke,

ne­do­stat­ka ro­be, i op­te­re­će­nje

ku­rir­skih slu­žbi“, is­pri­čao je Mar­ko Ilić.

No ve „na suš ne“ po tre be

U Wi­re­less Me­di­ji, ko ja pla si ra teh

no loš ka re še nja za om nic ha nel, izme­đu

osta­lih i plat­for­me za e-commer

ce, pri­me­ću­ju rast on­lajn ku­po­vi­ne

te le ko mu ni ka ci o nih uslu ga. „Ne sa mo

da je po ra sla ku po vi na ne ta, ka ko samo

stal no ta ko i u pa ke ti ma sa te le vizi­jom,

već je po­ras­tao i rast ak­ti­va­ci­ja

kar­ti­ca po­sto­je­ćih ko­ri­sni­ka, zbog novih

ko­li­či­na im­pul­sa i po­da­ta­ka ko­ji su

lju­di­ma sa­da po­treb­ni”, is­ta­kla je Bi­ljana

Stoj­ko­vić i na­ve­la da te­le­ko­mu­nika

ci o ne uslu ge po sta ju mo de ra na utili

tar na uslu ga po put vo de, stru je i komu­na­li­ja.

Pre­ma nje­nim re­či­ma, eki­pa

e-com mer ce por ta la Sa so man ge, ko ji

je kre nuo sa ra dom se dam da na pre

pan­de­mi­je, za­be­le­ži­la je še­sto­ci­fre­ni

rast ko ri sni ka, pre sve ga ma lih i srednjih

pred­u­ze­ća. „Još je­dan sim­pa­ti­čan

pro je kat je za na te ri ja.rs , ma la vir tuel­na

rob­na ku­ća kraf­ter­skih pro­iz­voda

ko ji sa da ima ju rast u ka te go ri jama

ko­zme­ti­ke, de­či­jih igra­ča­ka i kraft

pi­va. Po­red is­po­ru­ke ko­ja je ge­ne­ral­no

ne ga tiv no is ku stvo svi ma, pri met no je

bi­lo i pa­da­nje po­je­di­nih saj­to­va, problem

sa au­to­ma­ti­za­ci­jom po­ru­či­va­nja

i pri­ma­njem po­rudž­bi­na, jer tr­govci

ni­su ima­li pri­la­go­đe­na e-com mer ce

re­še­nja“, pri­me­ti­la je Bi­lja­na Stoj­ko­vić.

Uska gr la

Što se sa­me is­po­ru­ke ti­če, ona je

pre­ma re­či­ma Mar­ka Mu­dri­ni­ća sa­mo

jed no u ni zu uskih gr la u po sled njih

ne­ko­li­ko go­di­na u Sr­bi­ji. „Pr­vo je bilo

da lju­di ni­su bi­li za­in­te­re­so­va­ni za

e-tr­go­vi­nu, za­tim ni­smo ima­li do­bra

re še nja za pri hvat kar ti ca, a sa da kada

smo uš li u van red no sta nje, a lju di

po hr li li da ku pu ju on lajn, shva ti li smo

da su pro­blem ku­rir­ske slu­žbe“, na­veo

je on. Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, skok u

ra stu e-com mer cea je bio evi­den­tan u

pr­voj ne­de­lji mar­ta, a sve da­lje su bile

osci­la­ci­je. „I da­lje ima­mo ve­li­ki broj

po­rudž­bi­na; ra­sta ima, ali je lo­gi­sti­ka

pro­blem, a iz mog ugla ne vi­dim nika

kvo qu ick re­še­nje za ovaj pro­blem.

Ka­da je reč o ku­rir­skim slu­žba­ma, dosta

je iza­zov­no po­ve­ća­ti sca le up i ne

vi­dim dru­go ne­go da svi uče­sni­ci u

e-com mer ce za jed ni ci vi de gde su zaka­za­li

i da pro­ba­ju da pro­na­đu re­šenje“,

uve­ren je Mu­dri­nić.

Pri li ka za sve

Iz per pesk ti ve Di­rect Me­dia Uni­ted

So lu ti ons, vi­dljiv je po­mak u ve­ćem

bro­ju per­for­mans kam­pa­nja ko­je imaju

za cilj po­se­te veb šo­po­vi­ma, on­lajn

ku­po­vi­nu, on­lajn na­ru­či­va­nja. “Vi­dljiv

je sve ve­ći trud i po­tre­ba kom­pa­ni­ja

ko je po slu ju on lajn da in sve sti ra ju u

kva­li­tet ko­ri­snič­kog is­ku­stva, kre­a­tiv­na

re še nja i ade kva tan me dij ski miks kako

bi do­bi­le naj­bo­lji re­zul­tat svo­jih aktiv

no sti. Ovo što se de si lo sa pan demi

jom je ste svo je vr sni bo ost. Do sa da

je Sr­bi­ja ka­ska­la, bi­lo je ma­lo teh­nološ­kih

do­brih re­še­nja, ma­lo kom­pa­nija

ko je su ula ga le u e-com mer ce, nije

bi­lo do­volj­no pri­ho­da da bi opravda

li in ve sti ci ju, ali sa da smo u pri li ci

da pre­đe­mo taj prag i da e-com mer ce

poč­ne da do­no­si ozbi­ljan no­vac“, smatra

Igor Čer­ni­šev­ski.

Pan­de­mi­ja je, pre­ma re­či­ma Mi­hai­la

Po­nja­vi­ća, bils svo­je­vr­sni ak­ce­lera

tor e-tr go vi ne. „Sada je do sta to ga

na mar­ke­ta­ri­ma. Ako su već do­bi­li tog

ko­ri­sni­ka, bi­la bi šte­ta da se po­da­ci ne

ob­ra­de, da se ne per­so­na­li­zu­ju po­nude

i da se ne kre i ra ade kva tan cu stomer

jo ur ney ko­ji će ko­ri­sni­ke još vi­še

da po gu ra u prav cu on lajn ku po vi ne.

Lju­di su zre­li i u RO­PO mo­de­lu (re­se­arh

xxx

More magazines by this user
Similar magazines