GM 134 PDF

ogledalo

GM Business & Lifestyle Magazine

Kako poslovati bezbedno

i us pešno

i u vremenu visokih rizika

Pred­u­ze­ća su već vi­še od de­ce­ni­je na­vik­nu­ta na to da po­slu­ju u okru­že­nju s pre­te­žno ni­skim rizi­kom.

Sa­da se zbog glo­bal­nih me­ra spre­ča­va­nja ši­re­nja vi­ru­sa ko­ro­na po­ve­ćao ri­zik ko­ji je naro­či­to

is­tak­nut u gra­na­ma tu­ri­zma, ugo­sti­telj­stva i dru­gim de­lat­no­sti­ma u ko­ji­ma je neo­p­ho­dan

di­rek­tan kon­takt sa kli­jen­ti­ma. Ka­kve pro­me­ne to do­no­si u pri­vre­di? S kim je bez­bed­no po­slo­vati?

Ka­ko kli­jen­ti­ma sa­opšti­ti da smo pred­u­ze­će vred­no po­ve­re­nja? Bi­sno­de ana­li­tič­ka is­tra­ži­va­nja

po­tvr­đu­ju da je ser­ti­fi­kat bo­ni­tet­ne iz­vr­sno­sti po­ka­za­telj po­ve­re­nja i sta­bil­no­sti od­re­đe­nog pred­u­ze­ća,

što je na­ro­či­to va­žno u kri­znim vre­me­ni­ma. Isto­vre­me­no, po­sto­ji ve­ća ve­ro­vat­no­ća da će boni­tet­no

iz­vr­sna pred­u­ze­ća us­peš­no na­sta­vi­ti po­slo­va­nje i na­kon za­vr­šet­ka pan­de­mi­je.

More magazines by this user
Similar magazines