10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

V prípade záujmu o vytlačené dotazníky, odporúčame postup:

1. Napíšte na mailovú adresu spmv.skrining@gmail.com a požiadajte o zaslanie

„Tabuľky Objednávky dotazníkov, záznamových hárkov, prípadne ďalších pomôcok

na prácu pri používaní S-PMV“. Vydavateľstvo Vám Tabuľku Objednávky zašle na mail.

Odporúčame stiahnuť si ju, doplniť počty objednávaných formulárov a ako prílohu ju

vložiť do emailu na adresu spmv.skrining@gmail.com

2. Ceny za distribúciu sú uvedené v tabuľke tak, ako ich máme z tlačiarne.

3. Po obdržaní Objednávky Vám vystavia faktúru za objednané formuláre + distribúciu.

Po pripísaní platby na účet bude objednávka doručená do 10.pracovných dní na Vami

zadanú adresu.

Vyhodnotenie dotazníka:

Skríningové skóre je súčtom odpovedí ÁNO na 1.strane dotazníka (Vývinová funkčnosť).

Upozorňujeme na vyhodnotenie dotazníka pre 11. preventívnu prehliadku, kde je postup čiastočne odlišný a je nutné

si tento prečítať v príručke Administrácia (príloha štandardného postupu na www.standardnepostupy.sk)

Pokiaľ rodič vypĺňal dotazník elektronicky, tento Vám príde na Vami zadaný email.

V každom prípade výsledky (skríningové skóre) z dotazníka vpíšete vy, alebo zdravotná sestra do záznamového hárku.

Odpovede rodiča, ktoré označil ÁNO, odporúčame zakrúžkovať v Záznamovom hárku.

(Vľavo od stĺpca vývinové skóre). Počet zakrúžkovaných odpovedí vyjadruje vývinové skóre.

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!