10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Obsah

Editoriál 3

Obsah 4

I. Odborná medicínska časť

Manuál – Očkovacie postupy vykonávané v inom veku a inom intervale ako

v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike 5

MANUÁL S-PMV – Hodnotenie PMV štandardizovaným spôsobom

pri 2. – 11. preventívnej prehliadke 9

Praktický postup pri zachytení zvýšeného cholesterolu pri skríningu v 11 a 17 rokoch 13

Praktický postup u detí s obezitou 15

Rastové grafy 17

Primárna nočná enuréza v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast 19

II. Odborná právna časť

Úvod 23

Falšovanie a pozmeňovanie zdravotnej dokumentácie ako trestný čin 24

Povinnosť evidovať tržby v systémE eKASA 26

Doplnkové ordinačné hodiny 30

Telefonický a e-mailový kontakt ako súčasť zdravotnej dokumentácie 33

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou 35

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra 37

Vedenie zdravotnej dokumentácie prešlo výraznými zmenami 40

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!