10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FALŠOVANIE A POZMEŇOVANIE ZDRAVOTNEJ

DOKUMENTÁCIE AKO TRESTNÝ ČIN

Zákon:

zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

Účinnosť:

novela zákona sa nachádza vo fáze vyhodnotenia medzirezortného pripomienkovania

Zmeny:

Falšovanie a pozmeňovanie zdravotnej dokumentácie by sa malo stať trestným činom. Hovorí

o tom novela Trestného zákona, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo

ministerstvo spravodlivosti. Aktuálne sa táto novela nachádza vo fáze vyhodnotenia medzi-rezortného

pripomienkového konania.

Subjekt:

Všeobecný (akákoľvek osoba), Špeciálny (zdravotnícky pracovník)

Falšovanie a pozmeňovanie zdravotnej dokumentácie

Novela prichádza s tým, že za falšovanie zdravotnej dokumentácie sa bude považovať úplné

vyhotovenie, ktoré má vyvolať dojem, že bola predpísaným spôsobom vydaná príslušným

zdravotníckym pracovníkom.

Za pozmeňovanie dokumentácie sa má považovať vykonanie podstatnej zmeny jej obsahu, či

odstránenie určitých údajov. Nebude podstatné, akým spôsobom sa zmena vykoná, či prepísaním,

doplnením, odstránením alebo vymazaním údajov.

Zo znenia návrhu vyplýva, že trestný čin falšovania a pozmeňovania zdravotnej dokumentácie

bude dokonaný vyhotovením nepravej, respektíve nepravdivej zdravotnej dokumentácie, alebo

podstatným pozmenením jej obsahu. Časť znenia skutkovej podstaty tohto trestného činu konkrétne

„v úmysle, aby sa použili ako pravé“ vyjadruje pohnútku páchateľa (ktorý falšuje alebo mení obsah).

Pre dokonanie činu nebude podstatné, či došlo k použitiu takejto zdravotnej dokumentácie alebo nie.

Nebude dôležité ani to, či sfalšovanú alebo pozmenenú zdravotnú dokumentáciu má použiť páchateľ

alebo iná osoba. Páchateľom tohto trestného činu teda môže byť akákoľvek osoba.

Trestný čin v prípade zdravotníckych pracovníkov

Návrh novely navrhuje zdravotníckych pracovníkov sankcionovať prísnejšie v súvislosti so zneužitím

svojho postavenia. Dôvodom má byť záujem na riadnom vedení zdravotnej dokumentácie, na dôvere

v pravosť a pravdivosť všetkých údajov v zdravotnej dokumentácii.

Trestný čin v prípade zdravotníckych pracovníkov má byť dokonaný vyhotovením nepravdivej alebo

hrubo skresľujúcej zdravotnej dokumentácie, alebo vyhotovením zdravotnej dokumentácie so

zamlčaním podstatných skutočností o svojom zdravotnom stave alebo zdravotnom stave iného. Z

pohľadu trestného práva to znamená, že prísnejší postih bude hroziť špeciálnemu subjektu, teda nie

akejkoľvek osobe, ale len lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý zneužije svoje

postavenie.

6

AMBULANCIA

25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!