10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Kliknite na www.medipravnik.sk,

zadajte promo kód VYHODA

a získajte dokument

Zápis konečného užívateľa výhod do

obchodného registra

v 50% zľave - LEN ZA 48 €.

Konečného užívateľa výhod musí do ORSR zapísať každá

s.r.o. do 31.12. 2019.

V prípade porušenia tejto povinnosti, hrozí pokuta až do

výšky 3 310 eur.

podpora@medipravnik.sk

+421 948 075 965

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!